Уважаемые студенты 3 курса!

Напоминаем Вам, что на время карантина учеба в университете
проводится дистанционно, поэтому вы должны заходить на
http://www.pharmel.kharkiv.edu/, следуя приведенному там алгоритму
выполнять подготовленные для Вас задания.
Выполненные задания Вам необходимо отправить на e-mail Ваших
преподавателей biochem.feedback12@gmail.com

Biochemistry depertment teachers e-mail for foreing students: biochem-feedback12@gmail.com

Шановні студенти ДЕННОЇ та ЗАОЧНОЇ форми навчання, доки ми з вами на карантині КРОК до нас все ближче, тому в нас активно продовжується дистанційне навчання та підготовка!!

За цим посиланням http://tests.nuph.edu.ua/ ви заходите на сайт знаходите тести кафедр → кафедра біологічної хімії → папка Підготовка КРОК та проходите тести за темою – 1, темою – 2, темою – 3 та темою – 4! Дякуємо за плідну співпрацю!

Уважаемые студенты ДНЕВНОЙ и ЗАОЧНОЙ формы обучения, пока мы с вами на карантине КРОК к нам все ближе, поэтому у нас активно продолжается дистанционное обучение и подготовка !!

По этой ссылке http://tests.nuph.edu.ua/  вы заходите на сайт находите тесты кафедр → кафедра биологической химии → папка Подготовка КРОК и проходите тесты по теме – 1, теме – 2, теме – 3 и теме – 4!

Благодарим за плодотворное сотрудничество!

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, у зв’язку з карантином ми переходимо на дистанційну форму навчання. Всі завдання та алгоритм їх виконання ви можете знайти за цим посиланням http://www.pharmel.kharkiv.edu

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, связи с карантином мы переходим на дистанционную форму обучения. Все задачи и алгоритм их выполнения вы можете найти по этой ссылке http://www.pharmel.kharkiv.edu

Attention! Dear students! Pay attansion to task for quarantine period! Materials for independent work http://www.pharmel.kharkiv.edu

Вас вітає Кафедра біологічної хімії

Кафедра біологічної хімії є фундаментальною кафедрою медико-біологічного циклу, розташована в корпусі по вулиці Мельникова 12.
Кафедру було організовано в 1938 році за ініціативою доктора біологічних наук, професора А.М. Утєвського.
Зараз на кафедрі працюють 11 викладачів, з яких один доктор наук – А.Л. Загайко, 10 кандидатів наук, з яких 8 доцентів та 2 асистенти. В підготовці навчального процесу беруть участь три старших лаборанти.
На кафедрі біологічної хімії для студентів 2-4 курсів викладаються за ліцензійними напрямами та спеціальностями ряд дисциплін: «Біологічна хімія», «Клінічна біохімія», «Функціональна біохімія», «Загальна біохімія та молекулярна біологія», «Загальна біохімія»
Студентське наукове товариство щороку залучає близько 30 студентів для проведення біохімічних та фармакологічних досліджень на кафедрі.
Науково-дослідна робота займає одне з провідних місць в діяльності кафедри, основні напрямки якої на теперішній час включають: вивчення біологічної активності і деяких механізмів дії синтетичних і природних сполук, як потенційних лікарських препаратів; вивчення гострої та хронічної токсичності біологічно активних речовин природного походження; вивчення біохімічних механізмів розвитку патологій, які супроводжуються дисліпідемічними станами (стрес, метаболічний синдром, діабет, атеросклероз) та пошук шляхів їх корекції; розробка біохімічних критеріїв оцінки біологічної активності лікарських препаратів.
«Біологічна хімія» входить до переліку дисциплін, які представлені для складання ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-1. Фармація»

The Department of Biological Chemistry welcomes you

The Department of Biological Chemistry is a fundamental department of the medical-biological cycle, located in the building on Melnykova 12.
The department was organized in 1938 on the initiative of the Doctor of Biological Sciences, Professor A.M. Utevsky. There are now 11 teachers working at the department, one of whom is a doctor of science – AL. There are 10 candidates of science, including 8 associate professors and 2 assistants. Three senior laboratory assistants are involved in the preparation of the educational process.
At the Department of Biological Chemistry for students of 2-4 courses are taught in the licensed areas and specialties a number of disciplines: “Biological Chemistry”, “Clinical Biochemistry”, “Functional Biochemistry”, “General Biochemistry and Molecular Biology”, “General Biochemistry”
The Student Science Society attracts about 30 students each year for biochemical and pharmacological research at the department. Research work occupies one of the leading positions in the activity of the department, the main directions of which currently include: biological activity and some mechanisms of action of synthetic and natural compounds as potential drugs; study of acute and chronic toxicity of biologically active substances of natural origin; study of biochemical mechanisms of development of pathologies accompanied by dyslipidemic conditions (stress, metabolic syndrome, diabetes, atherosclerosis) and search for ways of their correction; development of biochemical criteria for evaluation of biological activity of drugs. “Biological Chemistry” is included in the list of disciplines that are presented for the examination of the integrated examination “KROK-1. Pharmacy”