Педагогічний склад

КРАВЧЕНКО
Віра Миколаївна 

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії НФаУ.

Закінчила Харківський державний університет ім. М. Горького (1981). Працює в НФаУ з 1977 р.: лаборант (1977), старший лаборант (1981), асистент (1982), доцент (1992), завідувач кафедри біології (2004), професор кафедри  біологічної хімії.

Науково-дослідна робота. Приймає участь в проведенні експериментальних досліджень по вивченню антитиреоїдної активності нових синтезованих сполук, інших видів фармакологічної активності, біохімічних механізмів дії активних сполук та ін. Керівник дипломних та магістерських робіт. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гипогликемическая активность арилпроизводных дикарбоновых кислот» (1987), докторську дисертацію на тему: «Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну» (2007); автор та співавтор 150 наукових праць, в т.ч. авторських свідоцтв та патентів.

Громадська діяльністьЧлен редколегії “Українського біофармацевтичного журналу”, член апробаційної ради зі спеціальності “Фармакологія”.

Нагороди. Почесна грамота Київської районної ради м. Харкова з нагоди 200-річного ювілею університету, грамоти ХФІ.

ЗАГАЙКО
Андрій Леонідович  

Новый рисунок

Доктор біологічних наук, професор.

Загайко Андрій Леонідович народився 23 квітня 1974 року у м. Харків в родині держслужбовців. У 1991 році після закінчення харківської середньої школи № 1 вступив до Харківського державного університету, який закінчив у 1996 році а отримав дипломом з відзнакою за спеціальністю «біохімія». У 2000 році після навчання в аспірантурі під керівництвом д.б.н., проф. П. А. Калімана захистив дисертацію за темою «Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів», та з 2000 по 2002 рр. працював молодшим науковим співробітником і асистентом кафедри біологічної хімії в ХНУ ім. В. Н. Каразіна. У НФаУ працює: з 2002 по 2009 рр. доцентом, з 2009 по 2010 рр. професором кафедри, а з 2010 року по 2018 рік завідував кафедрою біологічної хімії. У 2009 році захистив докторську дисертацію за темою «Порушення метаболізму ліпідів і прооксидантно-антиоксидантної системи за умов експериментального метаболічного синдрому».  2011 році присвоєно звання професора кафедри біологічної хімії.

Андрій Леонідович має диплом державного зразка, що надає право викладання дисциплін ангійською мовою. Читає курс лекцій та проводить лабораторні заняття з біологічної хімії, клінічної біохімії, функціональної біохімії та загальної біохімії і молекулярної біології українською, російською та англійською мовами.

Під керівництвом зав.каф., проф. А. Л. Загайко продовжується організовуватись та викладатись практично-орієнтований курс «Клінічна біохімія» для іноземних студентів 4-5 курсів на госпрозрахунковій основі. Андрій Леонідович також проводить лабораторні заняття з цієї дисципліни.

А. Л. Загайко є автором монографій «Метаболічний синдром: механізми розвитку та перспективи антиоксидантної терапії» (2007 р.), «Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу» (2010 р.), «Биологически активные вещества Винограда культурного» (2012 р.); навчальних посібників «Хімічні взаємодії в живій природі» (2000 р.), та співавтором навчально-методичних робіт: «Клінічна біохімія» (2003 р.), «Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії» (2004 р.), «Основы биохимической инженерии» (2004 р.), «Біомолекули – фармпрепарати» (2008 р.), «Функціональна біохімія» (2010 р.), «Biological Chemistry» (2011 р.).

Науково-дослідна робота Андрія Леонідовича базується на дослідженнях біохімічних механізмів розвитку проатерогенних станів та вільнорадикальних патологій, а також застосування сполук з антиоксидантною активністю для їх корекції. А. Л. Загайко є автором та співавтором понад 150 наукових робіт, серед яких: чотири патенти, один інформаційний лист, 80 наукових статей, 23 статей до Фармацевтичної енциклопедії, 50 тез доповідей, дев’ять навчальних посібників (один з яких англійською мовою).

Під його керівництвом підготовлено три кандидати наук: О. В. Файзулліна на здобуття наукового ступення кандидата фармацевтичних наук за темою «Вивчення гепатозахисної дії сумарного етанольного екстракту з листя Винограду культурного», 2007 р.; Г. Б. Кравченко на здобуття наукового ступення кандидата біологічних наук за темою «Вплив антиоксидантів рослинного походження на метаболізм нітрогенвмісних сполук за умов нейрогенного стресу у щурів», 2010 р.; Бакіра Махера Назена на здобуття наукового ступення кандидата фармацевтичних наук за темою «Експериментальне обгрунтування застосування олії кісточок винограду в якості ранозагоювального засобу», 2010 р.

Під керівництвом Андрія Леонідовича виконується одна докторська, п’ять кандидатських дисертацій та одна магістерська робота.

З 2010 року стає членом Вченої Ради НФаУ та в цей же рік починає виконувати обов’язки заступника головного редактора «Українського біофармацевтичного журналу», а з 2011 року є членом Спеціалізованої вченої ради НФаУ за спеціальністю «Фармакологія». З 2012 року стає членом редакційної колегії європейського часопису «Adipobiology». А. Л. Загайко – з 2000 року є дійсним членом Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS), з 2005 року – членом європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) та атеросклерозу (EAS), Американської діабетологічної асоціації (ADA), з 2010 року – членом Європейської ради Фармакологічних товариств (EUFEPS), а з 2012 року — членом президії Європейського товариства адипобіології та адипофармакології (EUAA).

Науково-педагогічна діяльність А. Л. Загайко була відзначена дипломом Харківської обласної державної адміністрації, подяками та почесними грамотами НФаУ. У 2002, 2004, 2006 роках ним одержані гранти EASD

КРАВЧЕНКО
Анна Борисівна 

              Новый рисунок (1)

               Кандидат біологічних наук, доцент

Народилася 29 грудня 1966 року у місті Харкові в родині держслужбовців. У 1983 році закінчила загальноосвітню школу № 3 м. Харкова з поглибленим вивченням англійської мови. У тому ж році вступила до Харківського зооветеринарного інституту, який закінчила з відзнакою у 1988 році. У 1991 році почала працювати у Харківському фармацевтичному інституті на посаді старшого лаборанта, яку суміщувала з посадою асистента. З 2002 року – асистент кафедри біохімії, а з 2003 року по теперішній час — доцент кафедри біохімії. З 2006 року по теперішній час виконує обов’язки завуча кафедри. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «біохімія» за темою «Вплив антиоксидантів рослинного походження на метаболізм нітрогенвмісних сполук за умов нейрогенного стресу у щурів». Має диплом державного зразка, що надає право викладання англійською мовою спеціальних дисциплін. Читає лекції та проводить лабораторні, семінарські та практичні заняття українською, російською та англійською мовами. Приймає участь у проведені лабораторних занять з практично-орієнтованого курсу «Клінічна біохімія» для іноземних студентів 4-5 курсів на госпрозрахунковій основі. Г. Б. Кравченко є співавтором навчальних посібників Клінічна біохімія (2005 р.), Биомолекулы – фармпрепараты (2008 р.), Journal for laboratory works on biochemistry (2009 р.), Функціональна біохімія (2009 р.), Biological Chemistry (2011 р.), Laboratory Manual on Biochemistry (2012 р.) та ін. Постійно приймає участь у створенні робочих навчальних програм з біохімії, клінічної біохімії, функціональної біохімії та біохімії патологічних станів для різних спеціальностей. Є співавтором типових програм навчальних дисциплін: «Біологічна хімія» та «Клінічна біохімія» для спеціальності «Клінічна фармація», «Загальна біохімія та молекулярна біологія» для спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» і курсів за вибором «Функціональна біохімія» та «Екологічна біохімія». Ганна Борисівна постійно підвищує свій професійний рівень. У 1996 році закінчила курси підвищення кваліфікації «Педагогіка та психологія вищої школи», у 2012 році — курси підвищення кваліфікації «Вища освіта та Болонський процес». Науково-дослідна робота Г. Б. Кравченко була присвячена вивченню гіпоглікемічной та антитиреоїдної активності синтетичних сполук. У теперішній час приоритетним науковим напрямком її дослідженнь є вивчення біохімічних механізмів розвитку проатерогенних станів та вільнорадикальних патологій. Г. Б. Кравченко є співавтором понад 70 наукових публікацій, чотирьох патентів, та двох монографій «Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу» (2010 р.), «Биологически активные вещества винограда и здоровье» (2012 р.). За останні роки приймала участь у ряді міжнародних конференцій. Ганна Борисівна є членом міжнародних наукових організацій Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) та Міжнародного біохімічного товариства (FEBS).

                                        

КРСИЛЬНІКОВА
Оксана Анатоліївна 

Новый рисунок (2)

Кандидат біологічних наук, доцент.

Народилася 18 липня 1971 року у м. Харків в родині держслужбовців. В 1993 році закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Роль тиреоїдних гормонів в регуляції обміну фосфоінозитидів в печінці щурів різного віку». В НФаУ з 2005 по 2008 року виконувала обов’язки асистента, а з 2008 року по теперішній час працює доцентом кафедри. З 2011 року О. А. Красільнікова відповідальна за роботу СНТ та з 2012 року за методичну роботу. О. А. Красільнікова має диплом, який дозволяє викладати дисципліни англійською мовою. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з біохімії, біохімії патологічних процесів, функціональної біохімії українською, російською та англійською мовами. Приймає участь у проведені лабораторних занять з практично-орієнтованого курсу «Клінічна біохімія» для іноземних студентів 4-5 курсів на госпрозрахунковій основі. Активно бере участь у проведені профорієнтаційної роботи кафедри серед школярів загальноосвітніш закладів. Під керівництвом доц. О. А. Красільніковій виконуються дві кандидатські дисертації. Оксана Анатоліївна є автором та співавтором понад 60 наукових наукових статей та тез.

Сенюк
Ігор Валерійович

 Новый рисунок (3)

Кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Народився 25 жовтня 1971 у м. Вознесенськ Миколаївської області в родині держслужбовців. У 1993 році закінчив Харківську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація» та здобув кваліфікацію «провізор». З 1992 по 1993 рр. працював молодшим лаборантом, а з 1993 по 1994 рр. — старшим лаборантом кафедри біохімії. З 1994 по 2001 рр. працював асистентом, а з 2001 року по теперішній час — доцентом кафедри. В 1997 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Фармакологические свойства экстрактов свеклы обыкновенной» (Росія), а в 2008 році пройшов її нострифікацію. З 2002 року та по теперішній час виконує обов’язки заступника декана факультету з підготовки іноземних громадян. з 2005 року – заступник відповідального секретаря приймальної комісії по набору іноземних громадян. На кафедрі відповідальний за профорієнтаційну роботу. І. В. Сенюк читає лекції та проводить лабораторні заняття з біологічної хімії українською та російською мовами. Він є співавтором навчальних посібників «Біологічна хімія. Лабораторний практикум» (2002 р.), «Биологическая химия. Учебное пособие» (2002 р.), «Клінічна біохімія» (2003 р.), «Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії» (2004 р.), «Биомолекулы – фармпрепараты» ( 2008 р.), «Функціональна біохімія» (2010 р.) та 8 науково-методичних вказівок. Приймав участь у створенні навчальних програм, методичних вказівок та контрольних завдань з біологічної хімії, написанні нових тестових завдань з біохімії для ліцензійного іспиту «Крок-1». Постійно підвищує свій професійний рівень. У 2013 році закінчив курси підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання» на базі Інститу підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. Науково-дослідна робота І. В. Сенюка проводиться з вивчення антиоксидантних властивостей нових субстанцій рослинного та синтетичного походження. Ігор Валерійович є автором та співавтором понад 60 наукових робіт.

 

ВОЛОЩЕНКО
Михайло Володимирович 

Новый рисунок (6)

Кандидат біологічних наук, доцент

Народився 25 квітня 1958 року в м. Ярославль, Росія, у сім’ї військовослужбовця. У 1975 році вступив до Харківського державного університету ім. О. М. Горького на біологічний факультет за спеціальністю «біохімія». У 1980 році закінчив повний курс вищезазначеного університету, захистив дипломну роботу за темою «Активність дегідрогеназ циклу Кребса за умов різних режимів заморожування та відтавання мітохондрій печінки щурів», і отримав спеціальність «Біохімік. Викладач». З 1980 по 1989 рр. працював асистентом кафедри хімії та біохімії Харківського зооветеринарного інституту за курсами біологічної та органічної хімії. У 1982 – 1985 рр. основну діяльність поєднував з навчанням у заочній аспірантурі. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Основные показатели процесса окислительного фосфорилирования в мышцах кур в связи с возрастом и фактором ограниченного кормления» (науковий керівник – професор О. В. Чечоткін). З 1990 до 2003 рр. працював доцентом вищеназваної кафедри хімії та біохімії ХЗВІ, згодом ХДЗВА. У липні 1986 року М. В. Волощенко приймав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; за сумлінне виконання обов’язків був відмічений Почесною грамотою. З 2003 року по теперішній час працює доцентом кафедри біохімії НФаУ. На кафедрі є відповідальним за методичну роботу щодо навчально-методичних розробок для студентів, які навчаються англійською мовою. М. В. Волощенко має диплом, який дозволяє викладати дисципліни англійською мовою. Читає курс лекцій з біологічної хімії (у т.ч. англійською мовою), з клінічної біохімії, біологічної хімії патологічних процесів та функціональної біохімії. Михайло володимирович є співавтором навчальних посібників «Биомолекулы – фармпрепараты» (2008 р.); «Функціональна біохімія» (2010 р.), методичних вказівок (6 за останні 5 років). Брав участь у створенні навчальні програми з біохімії за кредитно-модульною системою; тестів для приймальної комісії з фахових випробувань; виступав на конференціях з доповідями з узагальнення досвіду викладання клінічної біохімії. Багато років займався дослідженням показників енергетичного обміну в органах та тканинах сільськогосподарської птиці за умов впливу різних факторів середовища. У останні роки приймав участь у дослідженнях впливу біологічно активних сполук рослинного і синтетичного походження на організм лабораторних тварин. М. В. Волощенко є автором та співавтором понад 60 наукових робіт.

 

ГАЛУЗІНСЬКА
Любов Валериївна 

 Новый рисунок (8)

Кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Народилася 23 січня 1978 року у м. Полтава в родині військовослужбовців. В 2000 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. У НФаУ працює: з 2000 по 2004 рр. — старшим лаборантом, з 2004 по 2012 рр. — асистентом, з 2012 року по теперішній час — доцентом кафедри біологічної хімії. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольного екстракту з надземної частини Лядвенцю рогатого». З 2009 року по терепішній час виконує обов’язки секретаря кафедри. Л. В. Галузінська має диплом, який надає право викладання англійською мовою. Читає лекцій та проводить лабораторні заняття з біологічної хімії українською, російською та англійською мовами. Брала участь у створенні навчальних програм, методичних вказівок та контрольних завдань з біологічної хімії, написанні нових тестових завдань з біохімії для ліцензійного іспиту «Крок-1». Науково-дослідна робота її включає дослідження фармакологічних  властивостей сполук природного та синтетичного походження. Любов Валеріївна є автором та співавтором понад 30 наукових робіт, у тому числі трьох патентів. З 2012 року Л. В. Галузінська виконує обо’язки відповідального секретаря «Українського біофармацевтичного журналу»

ФИЛИМОНЕНКО
Вікторія Павлівна 

 Новый рисунок (9)

Кандидат біологічних наук.

Народилася 28 травня 1979 року у селищі Старий Мерчик Валківського району Харківської області в родині держслужбовців. В 2001 році закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, в якому з 2001 по 2009 рр. працювала аспірантом та з 2006 по 2011 рр. — молодшим науковим співробітником кафедри біохімії. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Регуляція гемоксигеназної активності гемом у серці, судинах та легенях щурів при введенні субстрату та інгібітору NO-синтаз». З 2011 року по теперішній час працює асистентом кафедри біохімії НФаУ. На кафедрі відповідальна за підготовку тестів з біохімії до іспиту «Крок-1», в тому числі на сервері тестування on-line. Відповідальна за начальний процес студентів заочної (дистанційної) форми навчання. В. П. Филимоненко має сертифікат, який надає право викладання дисциплін англійської мовою. Читає лекцій та проводить лабораторні заняття з біологічної хімії українською та російською мовами Науково-дослідна робота Вікторії Павлівни проводиться в дослідженнях протекторних властивостей природних сполук (поліфенолів винограду) в умовах стресу та при патологіях. Постійно підвищує свій професійний рівень у 2013 році закінчила курси підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання» на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. В. П. Филимоненко є співавтором понад 50 наукових праць, з яких 17 статей у провідних наукових журналах.

 

ШОВКОВА
Ксенія Володимирівна

асистент кафедри біологічної хімії.

Народилася 30 жовтня 1991 року у місті Харкові. У 2008 році вступила до Національного фармацевтичного університету, фармацевтичний факультет. У 2013 році закінчила університет за спеціальністю «Фармація», в тому ж році вступила до магістратури (кафедра аптечної технології ліків). У 2014 році закінчила проходження інтернатури та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістра фармації за фахом «Провізор загального профілю».

У 2015 році вступила до аспірантури (спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) та закінчила її у 2018 році.

З 2018 року працює на кафедрі біологічної хімії Національного фармацевтичного університету – асистент. Секретар кафедри.

 

ШКАПО
Антон Ігорович

Кандидат біологічних наук, асистент кафедри біологічної хімії.
Заступник декана факультету Фармацевтичних технологій та менеджменту

Шкапо Антон Ігорович, 1989 року народження, громадянин України, у 2012 році закінчив Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Клінічна фармація». У 2013 році закінчив курс інтернатури на базі «Обласного онкологічного центру». З 2013 року навчався у аспірантурі з відривом від виробництва Національного фармацевтичного університету та закінчив її у 2016 році. Працює асистентом кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного університету (м. Харків) з жовтня 2016 року до теперішнього часу. З травня 2018 працює на посаді заступника декана факультету Фармацевтичних технологій та менеджменту.

Дисертація виконана в Національному фармацевтичному університеті. Науковий керівник – Загайко Андрій Леонідович, доктор біологічних наук, професор, проректор за наукової-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Біохімічні механізми дії препаратів, що впливають на харчову поведінку при експериментальному метаболічному синдромі» за спеціальністю 14.01.32 — медична біохімія.

 

Print Friendly, PDF & Email