Научная деятельность

Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми експериментальної та клінічної біохімії»

/13-14 квітня 2018 р., м. Харків /

 


chemical-doodles-seamless-pattern-school-squared-paper-30554081
1.Досягнення у розвитку традиційних наукових напрямків

Направлено проводився пошук нових ефективних лікарських препаратів для лікування інсулінозалежного і інсуліннезалежного цукрового діабету.

Пошук нового класу сполук, які маютьгипогликемічну активність. Скринінгові дослідження дозволили встановити зв’язок між хімічною будовою і гіпоглікемічних дією. Особливо активними у відношенні гіпоглікемічної дії виявилися сполуки, які містять сульфамідні і сульфогідразидні групи.

Проводилося дослідження аміду бензолсульфогідразіда щавлевої кислоти, сполуки з низькою токсичністю і демонструєгіпоглікемічнуактивність відносно як інтактних тварин, так і тварин з експериментальним цукровим діабетом.

Всебічно вивчалася проблема посилення всмоктування інсуліну, введеного ректально. Доведено можливість за допомогою ліпази посилити всмоктування інсуліну в прямій кишці.

Разом з кафедрою заводської технології вивчалися теоретичні основи низькотемпературного консервування і проводилася розробка кріотехнології і методів оцінки якості термостабільних лікарських препаратів.

У рамках вивчення біохімічної фармакології мембран триває вивчення антидіабетичної, мембранотропної, протизапальної активності лікарських препаратів, синтетичних сполук і речовин рослинного походження.

school-learning-vector-concept-illustration_23-2147493131

2.Нові наукові напрямки

Під керівництвом зав.каф., проф. Загайко А.Л. проводиться науково дослідницька робота з вивчення проатерогенних і дісліпідеміческіх станів, вільнорадикальних патологій, а також використання сполук, що проявляють антиоксидантну активність з метою корекції цих станів.

Серед речовин з антиоксидантними властивостями привертають увагу субстанції рослинного походження, що містять поліфенольні антиоксиданти. На кафедрі біохімії проводяться експериментальні дослідження спільно з кафедрами фармацевтичної хімії, хімії природних сполук НФаУ та Національним інститутом винограду і вина «Магарач» (Ялта), які дозволили виявитии нові природні і синтетичні субстанції з антиоксидантними, гепатопротекторними та іншими видами активностей.

На кафедрі було проведено комплексне експериментальне дослідження впливу цих сполук на показники вуглеводного, ліпідного, білкового метаболізму в умовах моделювання різних проатерогенних станів, зокрема ожиріння, метаболічного синдрому, інсулінорезистентності, цукрового діабету і стресів різного генезу.Отримані результати поглиблюють сучасні уявлення про біохімічні механізми розвитку проатерогенних і дисліпідемічних станів і свідчать про важливість використання антиоксидантів для корекції цих станів.

3. Наукові публікації

publications_tmp_0

Патенти:

Патент на корисну модель 101057 Україна, МПК (2015.01), А61Р 3/00, С12N 9/12 (2006.01). Застосування кверцетину як ігнібітора JNK-кіназ / Мусмарі М. А., Загайко А.Л. ; заявник та власник аціональний фармацевтичний університет. — № 201501790; заявл.: 02.03.2015; опубл.: 25.08.2015, Бюл. № 16. – 4 с.

2016

1.     А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова Рак шлунка: сучасний стан проблеми, фактори ризику, рання діагностика// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №1 (42). – С. 11-14

2.     Дослідження органічних кислот спиртового екстракту з листя чорниці звичайної/ І.О. Количев, Т.О. Краснікова, А.Л. Загайко, О.М. Кошовий// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №1 (42). – С. 55-57
3.     Загайко А.Л., Филимоненко В.П., Гриненко В.В. Показники системи генерації оксиду нітрогену при введенні екстракту чорниці за експериментальної інсулінорезистентності//Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики. Зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конф. (4-5 березня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016.- С. 90-92
4.     Загайко А.Л. Експериментальне дослідження механізмів лікувального впливу на патогенетичні ланки метаболічного синдрому шляхом фармакологічної корекції ожиріння / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова // Одеський медичний журнал. – 2016. – Т. 153, №6. – С. 33-38.
5.     Загайко А.Л. Исследование влияния аффинно очищенных антител к эндоканнабиноидному рецептору на функциональное состояние эндотелия при экспериментальной инсулинорезистентности / А.Л. Загайко, Т.А. Брюханова // Вестник ВГМУ. – 2016. – Т.15, №2. – С. 35-40
6.     Ю.О. Овсянникова, К.М. Ситник, Л.А. Шемчук, А.Л. Загайко, В.П. Филимоненко. Синтез функціоналізованих похідних 3-аміно,2-R-7(R’-феніл)-3H-тієно [3,2-D]піримідин-4-онів та дослідження їх антидіабетичної активності//Фармацевтичний часопис. – 2016. – №1(37). – С. 9-18
7.     Zagayko А., Briukhanova Т., Kravchenko G., Maloshtan А. Comparison of quercetin and epigallocatechin gallate effect on the lipid profile under experimental insulin resistance in rats.// Proceedings of the 9th European Conference on Biology and Medical Sciences (March 5, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. — GmbH. Vienna. — 2016. – P. 122-124.
8.     Загайко А.Л., Кравченко Г.Б. Порівняльна дія галової кислоти та кверцетину на показники функціонального стану нирок у щурів за умов експериментального діабету 2 типу// Здобутки  клінічної  та експериментальної  медицини  :  матеріали  підсумкової LIX наук.-практ.  конф.  (Тернопіль,  15 черв.  2016 р.)  /  Терноп.  держ.  мед.  ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 87-90
9.     A.L.Zagayko, A.I. Shkapo, V.P.Fylymonenko, T.O. Briukhanova. The impact of hydroxycitric acid on the lipid metabolism profile under experimental insulin resistance syndrome of Syrian hamsters// Ukr. Biochem. J., 2016. – Vol.88, №3. — Р.78-82
10.  D.A. Dorovsky, A.L. Zagayko The decisive role of the hepatic lipase in the reverse cholesterol transport// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №2 (43). – С. 13-20
11.  D.A. Dorovsky, A.L. Zagayko Lipoprotein lipase as an attractive target for correcting dyslipidemia and reduction of CVD residual risk// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №4 (45). – С. 38-44
12.  Л.В. Галузінська, А.Л. Загайко. Вивчення впливу крему «Енопсор» на перебіг алергічного запалення шкіри, викликаного 2,4-динітрозлорбензолом// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №4 (45). – С. 29-32
13.  А.Л. Загайко, О.І. Чумак, В.П. Филимоненко. Дослідження впливу екстрактів з листя стевії та чорниці на показники розвитку експериментального цукрового діабету, індукованого високофруктозною дієтою з додаванням інʼєкцій дексаметазону// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №4 (45). – С. 33-36
14.  А.Л. Загайко, О.А. Красильникова, М.А. Мусмари Изучение антиоксидантной активности новых потенциальных ингибиторов JNK киназ// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №4 (45). – С. 81-84
15.  D.A. Dorovsky, A.L. Zagayko Role of LCAT activity changes in atherosclerosis risk// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 6-12
16.  А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова Вплив дексаметазону на розвиток інсулінорезистентності та функціональний стан ендотелію за вискофруктозної дієти у щурів// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 60-62
17.  А.Л. Загайко, О.І. Чумак, В.П. Филимоненко, О.М Кошевой Дослідження впливу сухих екстрактів з листя брусниці і чорниці з додаванням L-аргініну на розвиток метаболічних порушень за умов експериментального цукрового діабету ІІ типу// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 70-74
18.  А.Л. Загайко, А.І. Шкапо, Т.О. Брюханова. Дослідження механізмів лікувального впливу гідроксилимонної кислоти за експериментальної інсулінорезистентності у щурів// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 75-79
19.  А.Л. Загайко, О.А. Красильникова, М.А. Мусмари Изучение активности новых потенциальных ингибиторов JNK киназ// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №3 (44). – С. 80-85
20.  Фитохимическое изучение сухого экстракта из листьев черники обыкновенной/ О.Н. Кошевой, А.Л. Загайко, И.А. Колычев, Э.Ю. Ахмедов, А.Н. Комиссаренко//Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал. – 2016. — №1. – С. 18-23.
21.  Prospects of creating a new medicine with the hypoglycemic action from cowberry leaves / Oleh Koshovyi, Mykola Komissarenko, Andrey Zagayko,  Tetiana Ilina // London Review of Education and Science, “Imperial College Press”, 2016, № 1(19). – P. 1016 — 1021.
22.  Перспективи створення нового гіпоглікемічного лікарського засобу на основі біологічно активних речовин листя чорниці звичайної / І.О. Количев, О.М. Кошовий, А.Л. Загайко, Т.О. Краснікова, А.М. Ковальова // Фармаком. – 2016. — № 1. – С 67 – 73. (ISSN 2414-9195).
23.  А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова Коригуючий вплив харчового концентрату фенольних сполук яблук за експериментального метаболічного синдрому у сирійських золотавих хомʼячків// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №5 (46). – С. 37-42
24.  А.Л. Загайко, А.І. Шкапо, Т.О. Брюханова Дослідження доцільності застосування гідроксилимонної кислоти для корекції порушень вуглеводного обміну, обумовлених експериментальною інсулінорезистентністю у щурів// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №5 (46). – С. 49-52
25.  А.Л. Загайко, Д.В. Литкін Фармакологічне значення інгібіторів ароматази// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №5 (46). – С. 70-74
26.  А.Л. Загайко, О.А. Красільнікова, Ю.І. Кочубей Перспективи використання інгібіторів c-Jun-N-термінальної кінази// Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №5 (46). – С. 75-81

 

2015
Zagayko A. Sex and Age Differences in Lipoprotein Metabolism Proatherogenic Changes under the Experimental Metabolic Syndrome in Hamsters / A. Zagayko, G. Kravchenko, K. Strelchenko, A. Shkapo // Lipoproteins — From Bench to Bedside, Prof. Gerhard Kostner (Ed.), InTech. Chapter 2. – 2015.
Загайко А.Л. Дослідження механізмів корекції гіперурикемії та дисліпідемії 1-(4-хлорфеніл)-n,n-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанаміном (сибутраміном) за експериментального метаболічного синдрому у золотистих сирійських хом’ячків. / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова // Вістник проблем біології і медицини. – 2015. – №2. – Том №4. – С. 107-111.
Загайко А.Л. Экспериментальное исследование фармакологической активности нових ингибиторов JNK / Загайко А.Л., Коваленко С.М., Мохамед Мусмарі, Кочубей Ю.І. // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – №1. – С. 37-43.
Загайко А.Л. Окремі особливості метаболізму ліпідів та ліпопротеїнів у сирійських хом’ячків-самиць різного віку за експериментального метаболічного синдрому / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова, А.І. Шкапо // Світ медицини та біології. – 2015. – №3 (52). – с. 99-103.
Загайко А.Л. Вплив 1-(4-Хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанаміну (сибутраміну) на формування ендотеліальної дисфункції у щурів за експериментальної інсулінорезистентності / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова, А.І. Шкапо // Укр. біофармацевтичний журнал. – 2015. – №3. – с. 43-47.
Загайко А.Л. Модулюючий вплив сибутраміну на зміни метаболізму, зумовлені експериментальною інсулінорезистентністю в щурів / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова, А.І. Шкапо // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – №3 (44). – с. 62-69.
Загайко А.Л. Гиперурикемия как элемент патогенеза метаболического синдрома / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова, А.І. Шкапо // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №1. – С. 47-51.
Загайко А.Л. Дослідження вмісту проопіомеланокортину та агутіподібного пептиду за умов експериментального метаболічного синдрому / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №5. – С. 12-14.
 Загайко А.Л. Обоснование рациональности комбинации эссенциальных фосфолипидов с метионином для высокой эффективности терапии заболеваний печени. / А.Л. Загайко, Т.О. Брюханова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №3. – С. 4-9.
2013/2014
Загайко А.Л. Вплив поліфенолів винограду на активацію JNK в печінці щурів з експериментальною інсулінорезистентністю/ Загайко А.Л., Филимоненко В.П., Кочубей Ю.І. // «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності»: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2014. С. 71-74
Загайко А.Л. Влияние полифенольных концентратов из винограда со стевией на содержание липидов при экспериментальном сахарном диабете / Загайко А.Л., Войтенко Е.И., Красильникова О.А. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ХХХІ Всеукр. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (22 травня 2014 р.) .- Х.: НФаУ, 2014. – С. 186-192
А.Л. Загайко Досвід організації самостійної роботи студентів на кафедрі біологічної хімії / А.Л. Загайко, А.І. Комишан, Г.Б. Кравченко // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним підʼєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-звʼязку), Тернопіль, 15-16 травн. 2014 р.)/ Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я Горбачевського. – Тернопіль, ТДМУ, 2014. – Ч. 1. – С.217-218
Загайко А.Л. Вплив субстанції, отриманої з винограду культурного, на показники обміну ліпідів за експериментального неалкогольного стеатогепатиту / Загайко А.Л., Кравченко Г.Б., Красільнікова О.А. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ХХХІ Всеукр. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (22 травня 2014 р.) .- Х.: НФаУ, 2014. – С. 193-197
Филимоненко В. П. Використання рослинних екстрактів для корекції порушень за експериментального цукрового діабету 2-го типу / В. П. Филимоненко, А. Л. Загайко, Н. А. Шоно // Матеріали науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої дню науки «Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики». Харків, 15 травня 2014 р. – С. 202.
Загайко А.Л. Вплив поліфенолів винограду на показники регуляції апетиту за експериментального метаболічного синдрому/ Загайко А.Л., Шкапо А.І., Филимоненко В.П. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ХХХІ Всеукр. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (22 травня 2014 р.) .- Х.: НФаУ, 2014. – С. 198-201
В.В. Волощенко Екологічна небезпека фітотоксиканів та шляхи запобігання отруєнь/ В.В. Волощенко, М.В. Волощенко // «Безпека людини у сучасних умовах»: Матеріали V Міжнародна науково-методична конференції, м. Харків 5-6 грудня 2013р. – Харків, 2013. – С.129-131.
Загайко А.Л.Вплив поліфенолів винограду на зміни активності систем регуляції апетиту за умов висококалорійної дієти / Загайко А.Л., Филимоненко В.П., Шкапо А.І. // «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках»: Збірник тез наукових робіт між. наук.-практ. конференції (м. Київ, 27-28 грудня, 2013 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2013. – С. 56-59
Grudko E.V.The study of vessel strengthening cream with polyphenolic cultural grape concentrate/ Grudko E.V., Garaji K.V., Galuzinskaya L.V., Zagayko A.L. //Actual questions of development of new drugs: Abstracts of XX International scientific and practical conference of Young scientists and student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing office, 2014. – P. 149-150
Kurochka N.O. The researches of the influence of polyphenol concentrate from grape seeds with Stevia on the development of diabetes / N.O. Kurochka, L.A. Andrushkova, E.I. Voitenko, A.L. Zagayko //Actual questions of development of new drugs: Abstracts of XX International scientific and practical conference of Young scientists and student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing office, 2014. – P. 153-154
Slyvnaya M.V.The study of hepatitis protective properties pf the extract from the leaves of Plum ordinary/ Slyvnaya M.V., Zagayko A.L.//Actual questions of development of new drugs: Abstracts of XX International scientific and practical conference of Young scientists and student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing office, 2014. – P. 159
Tsubanova E.S. Investigation of functional and biochemical indicators in the rats under glutamate toxicity/ Tsubanova E.S., Zagayko A.L. //Actual questions of development of new drugs: Abstracts of XX International scientific and practical conference of Young scientists and student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing office, 2014. – P. 161
Зайченко Г.В. Фармакогенетичне тестування як крок до оптимізації НПЗЗ-терапії в Україні / Зайченко Г.В., Брюханова Т.О. //Матеріали XVIII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2014 року, Тернопіль, Україна, С.251.
Филимоненко В. П. Активність JNK в печінці щурів при введенні різних поліфенолів винограду за гіперкалорійної дієти / В. П. Филимоненко // XVIII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. Тернопіль, 28-30 квітня 2014 р. – С. 275.
 Загайко А. Л. Особливості судинного метаболізму ліпопротеїнів за експериментальної інсулінорезистентності / В. П. Филимоненко, А. Л. Загайко, К. В. Стрельченко // Матеріали XІ Українського біохімічниого конгресу. Київ, 6–10 жовтня 2014 р. – Ukrainian Biochemical Journal. – 2014. – Vol. 86. – № 5 (Supplement 2). – С. 69–70.
 Кравченко Г. Б. Механізми мітохондріальної дисфункції за експериментальної інсулінорезистентності / Г. Б. Кравченко, А. Л. Загайко, О. А. Красільнікова // Матеріали XІ Українського біохімічниого конгресу. Київ, 6–10 жовтня 2014 р. – Ukrainian Biochemical Journal. – 2014. – Vol. 86. – № 5 (Supplement 2). – С. 90–91.
Bilyans’ka U. P. Correction of metabolic disorders under experimental metabolic syndrome by agmatine administration / U. P. Bilyans’ka, T. E. Bichko, V. P. Fylymonenko // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». Харків, 22-23 квітня 2014 р. – С. 146.
Print Friendly, PDF & Email