Історія кафедри

Як самостійна наука біохімія почала розвиватися в другій половині XIX ст. Сам термін «біохімія» був вперше запропонований в 1882 році Олександром Яковичем ДанилеІсторія кафедривським (1838-1923 рр.). Основоположником вітчизняної біохімії по праву вважається О. Я. Данилевський – вихованець, Харківського університету, який започаткував вітчизняну школу біохіміків.

Кафедру біохімії було організовано у 1938 році за ініціативою члена-кореспондента АН України, лауреата премії ім. О. В. Палладіна, заслуженого діяча наук Історія кафедриУкраїни, доктора біологічних наук професора Арона Михайловича Утєвського. У 1936 році за ініціативою А. М. Утєвського біохімію як самостійний предмет викладання було вперше включено до системи підготовки провізорів (ще на кафедрі гігієни) і він сам читав цей курс у Харківському фармацевтичному інституті. Свою наукову діяльність А. М. Утєвський розпочав у 1925 році на кафедрі біохімії Харківського медичного інституту під керівництвом видатного біохіміка О. В. Палладіна (згодом президента АН УРСР). З 1967 по 1991 рр. кафедра біохімії розташовується в корпусі Харківського фармацевтичного інституту по вул. Пушкінській, 27.

Завідувачі кафедри

З 1938 по 1941 рр. кафедру біохімії Харківського фармацевтичного інституту очолювала професор Л. М. Макаревич-Гальперіна. У 1936 році Л. М. Макаревич-Гальперіна захистила кандидатську дисертацію за темою «Дані про нуклеотидний обмін у серцевому м’язі». У 1938 році її затвердили у вченому званні доцента кафедри біохімії.  У жовтні 1941 Історія кафедрироку вона була евакуйована до Казахстану та у грудні 1943 року знову повернулась на посаду завідувачки кафедри біохімії ХФІ, де і працювала до червня 1952 року.  У 1946 році Л. М. Макаревич-Гальперіна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Дані про хімічний склад серця при зміні його функції». У 1948 році їй присвоєно вчене звання професора. Починаючи з 1933 року брала участь в роботі Всесоюзних та Українських з’їздів фізіологів, біохіміків і фармакологів. Була членом правління Української спілки фізіологів, біохіміків і фармакологів (1930-1952 рр.).

У 1954-1961 рр. керівником кафедри біохімії Харківського фармацевтичного інституту була професор Євдокія Хомівна Іваненко. У 1955 році Є. Х. Іваненко захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за темою «Вплив наркозу на процеси обміну вуглеводів у головному мозку». У 1956 році присвоєно вчене звання професора. Історія кафедриПід її керівництвом була виконана одна кандидатська дисертація, видано одне навчально-методичне керівництво, дві монографії «Вітаміни» та «Біохімія головного мозку при наркозі», опубліковано 35 наукових статей. У 1961 році Є. Х. Іваненко була звільнена з посади завідувача кафедри біохімії ХФІ у зв’язку з обранням її за конкурсом в Ленінградський державний університет ім. А. А. Жданова.

У 1962 році відбулося об’єднання кафедр біохімії та фізіології. На чолі об’єднаної кафедри були фізіологи: професор Т. Г. Єфимова, а з 1969 року — професор Л. Д. Халєєва. З 1962 по 1977 рр. завідуючою курсом біохімії при кафедрі анатомії та фізіології Харківського фармацевтичного інституту була доцент Вероніка Федорівна Десенко. У 1961 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Изучение азотистого состава и физико-химических свойств коллоидов головного мозга при возбуждении и торможении нервной деятельности, вызванных фармакологическими средствами». Історія кафедриПісля захисту кандидатської дисертації наукова робота проводилась у біофармацевтичній галузі оцінювання нових лікарських форм спільно з кафедрою технології ліків. Була нагороджена почесними нагородами “Отличник здравоохранения”, “Отличник высшей школы”.

Протягом 1977 – 1987 рр. кафедру біохімії очолює професор Нінель Миколаївна Мадієвська. В травні 1951 року захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за темою «Обмін адреналіну при облітеруючому ендоартериїті» під керівництвом чл.-кор. НАН України, професора А. М. Утєвського.

Історія кафедри

У 1975 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук за темою «Біохімічні показники гомеостазу у хворих на пухирчатку, червону вовчанку, екзему та псоріаз». У 1979 році Н. М. Мадієвській присвоєно звання професора кафедри. З 1988 по 1996 рр. працювала на посадах професора кафедри біохімії та професора-консультанта.

З 1987 по 1991 рр. колективом кафедри біохімії Харківського фармацевтичного інституту керував Олександр Кирилович Гулевський.Історія кафедри

У 1973 році захистив кандидатську дисертацію, працюючи молодшим науковим співробітником у відділі кріобіології Інституту проблем кріобіології та кріомедицини АН УРСР. З 1977 року був на посаді старшого наукового співробітника, а з 1986 року – завідуючий лабораторією молекулярної кріобіології ІПКіК АН УРСР. В 1986 році захистив докторську дисертацію. У 1988 році присвоєно звання професора. За цикл робіт «Механізм кріопошкодження біомембран» разом з Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини АН УРСР одержав премію АН УРСР ім. О. В. Палладіна в галузі біохімії.

Впродовж 1991-2010 рр. кафедру біологічної хімії очолювала професор Лариса Миколаївна Вороніна. Свій науковий шлях вона починала як асистент кафедри біохімії Харківського зооветеринарного інституту. У 1967 році вона захистила кандидатську дисертацію за темою «Динамика белка и нуклеиновых кислот в тканях индеек в связи с возрастом и функциональным состоянием организма».

Історія кафедри

З 1968 року життя Лариси Миколаївни тісно пов’язане з фармацевтичним інститутом, а згодом з Національним фармацевтичним університетом, де вона працювала спочатку як асистент (1968-1977 рр.), старший викладач (1977-1981 рр.), доцент (1981-1991 рр.), а у 1991-2010 рр. як завідуюча і професор кафедри біохімії. Докторську дисертацію за темою «Біологічна активність та механізми дії деяких сульфопохідних дикарбонових кислот як нового ряду негормональних цукрознижуючих сполук» Л. М. Вороніна захистила у 1993 році.Історія кафедри Понад 30 років Лариса Миколаївна незмінно працювала на посаді Вченого секретаря НФаУ (1977- 2008 рр.).

Історія кафедри

За багаторічну роботу Л. М. Вороніна нагороджена знаками Міністерства охорони здоров’я СРСР «Отличник здравоохранения», а також «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР» та «Изобретатель СССР». В 2008 році Л. М. Вороніній присвоєно Почесне звання «Заслуженного працівника освіти України», яке вручено Президентом України.

 

У 2010-2018 рр. кафедру очолював доктор біологічних наук, професор Андрій Леонідович Загайко. У 1996 році закінчив з відзнакою Харківський державний університет за спеціальністю «біохімія». В 2000 році після навчання в аспірантурі захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів», працював на кафедрі біологічної хімії в ХНУ ім. В. Н. Каразіна. З 2002 року працює в Національному фармацевтичному університеті асистентом, та в цей же рік – доцентом кафедри біологічної хімії. В  2009 році захистив докторську дисертацію за темою «Роль антиоксидантів природного походження в корекції порушень ліпідного обміну при стресі» та в 2011 році одержав звання професора кафедри біологічної хімії.

Історія кафедри

А. Л. Загайко є автором монографій «Метаболічний синдром: механізми розвитку та перспективи антиоксидантної терапії» (2007 р.), «Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу» (2010 р.), «Биологически активные вещества Винограда культурного» (2012 р.); навчальних посібників «Хімічні взаємодії в живій природі» (2000 р.), та співавтором навчально-методичних робіт: «Клінічна біохімія» (2003 р.), «Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії» (2004 р.), «Основы биохимической инженерии» (2004 р.), «Біомолекули – фармпрепарати» (2008 р.), «Функціональна біохімія» (2010 р.), «Biological Chemistry» (2011 р.). А. Л. Загайко є автором та співавтором понад 150 наукових робіт, серед яких: чотири патенти, один інформаційний лист, 80 наукових статей, 23 статей до Фармацевтичної енциклопедії, 50 тез доповідей, дев’ять навчальних посібників (один з яких англійською мовою). З 2010 року стає членом Вченої Ради НФаУ та в цей же рік починає виконувати обов’язки заступника головного редактора «Українського біофармацевтичного журналу», а з 2011 року є членом Спеціалізованої вченої ради НФаУ за спеціальністю «Фармакологія». З 2012 року стає членом редакційної колегії європейського часопису «Adipobiology». А. Л. Загайко – з 2000 року є дійсним членом Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS), з 2005 року – членом європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) та атеросклерозу (EAS), Американської діабетологічної асоціації (ADA), з 2010 року – членом Європейської ради Фармакологічних товариств (EUFEPS), а з 2012 року – членом президії Європейського товариства адипобіології та адипофармакології (EUAA). Науково-педагогічна діяльність А. Л. Загайко була відзначена дипломом Харківської обласної державної адміністрації, подяками та почесними грамотами НФаУ. У 2002, 2004, 2006 роках ним одержані гранти EASD (European association for the study of diabetes).

З лютого 2020 по жовтень 2020 кафедру очолювала кандидат біологічних наук, доцент Ганна Борисівна Кравченко. У 1991 році почала працювати у Харківському фармацевтичному інституті на посаді старшого лаборанта, яку суміщувала з посадою асистента. З 2002 року – асистент кафедри біохімії, а з 2003 року по теперішній час – доцент кафедри біохімії. З 2006 року по 2019 рік виконувала обов’язки методиста та завідуючої учбовою частиною кафедри. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «біохімія» за темою «Вплив антиоксидантів рослинного походження на метаболізм нітрогенвмісних сполук за умов нейрогенного стресу у щурів». Має сертифікат B2  Cambridge English: First (FCE).

Історія кафедри

Г. Б. Кравченко є співавтором навчальних посібників Клінічна біохімія (2005 р.), Биомолекулы – фармпрепараты (2008 р.), Journal for laboratory works on biochemistry (2009 р.), Функціональна біохімія (2009 р.), Biological Chemistry (2011 р.), Laboratory Manual on Biochemistry (2012 р.) та ін. Постійно приймає участь у створенні робочих навчальних програм з біохімії, клінічної біохімії, функціональної біохімії та біохімії патологічних станів для різних спеціальностей. Є співавтором типових програм навчальних дисциплін: «Біологічна хімія» та «Клінічна біохімія» для спеціальності «Клінічна фармація», «Загальна біохімія та молекулярна біологія» для спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» і курсів за вибором «Функціональна біохімія» та «Екологічна біохімія».  Має 24 співавторства у навчально-методичних виданнях кафедри. У 2014 році закінчила НФаУ за спеціальністю «Педагогіка та психологія вищої школи» та отримала диплом магістра з відзнакою. Науково-дослідна робота Г. Б. Кравченко була присвячена вивченню гіпоглікемічной та антитиреоїдної активності синтетичних сполук. У теперішній час приоритетним науковим напрямком її дослідженнь є вивчення біохімічних механізмів розвитку проатерогенних станів та вільнорадикальних патологій. Г. Б. Кравченко є співавтором понад 100 наукових публікацій, шести патентів, та п’яти монографій «Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу» (2010 р.), «Биологически активные вещества винограда и здоровье» (2012 р.). Є автором 4 публікацій у виданнях, які входять до науково-метричних баз Scopus або Web of Science . Пройшла 5 циклів підвищення кваліфікації, в тому числі професійну з Клінічної біохімії в країні ЄС – Словакії  (Pavol Safarik University in Kosice / Univerzitna nemocnica L.Pasteura). Ганна Борисівна є членом міжнародних наукових організацій Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) та Міжнародного біохімічного товариства (FEBS). У 2018 році нагороджена Почесна грамотою виконкому Харківської міської ради.

З жовтня 2020 року – по теперішній час кафедрою завідує доктор біологічних наук, професор Віра Миколаївна Кравченко. Є діючим членом редакційних колегій журналів «Український біофармацевтичний журнал» і «Український журнал клінічної та лабораторної медицини», член апробаційної ради за спеціальністю 14.03.05. – фармакологія, вченої ради та ЦМР, ради факультету медико-фармацевтичних технологій НФаУ, Член Українського біохімічного товариства, яке є членом Federation of European Biochemical Societies (FEBS). Нагороджена Почесною грамотою Київської міської ради м. Харкова з нагоди 200-річного ювілею університету, Почесною грамотою Управління охорони здоров’я ХОДА з нагоди дня фармацевтичного працівника (2017); Почесною грамотою НФаУ з нагоди 80-річчя заснування кафедри біологічної хімії (2018), грамотами ХФІ. У 2010 році ім’я Кравченко В. Н. внесено до «Золотої книги пошани» за вагомий внесок у розвиток університету, фармацевтичної освіти і науки, підготовку фахівців для України та країн світу.

Історія кафедри

В. М. Кравченко є автором та співавтором понад 180 наукових праць, в тому числі 4 патентів, авторських свідоцтв та 40 навчально-методичних видань, т. ч. видань для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Біотехнологія», «Технологія фармацевтичних препаратів»: підручників “Біологічна хімія” на рос. і укр. мовах, «Керівництва для лабораторних та семінарських занять з біологічної хімії”, навчальних посібників: «Клінічна біохімія», «Біологія c основами генетики”, “Клітинна біологія», «Основи гістології», а також співрозробником типових і робочих програм з різних дисциплін. Науково-дослідна робота В. М. Кравченко продиться в експериментальних досліджень з вивчення тиреоїдної активності нових синтезованих сполук, ін. видів фармакологічної активності, біохімічних механізмів дії активних сполук. Зокрема, Віра Миколаївна є співавтором 12 наукових статей, які надруковані в закордонних рейтингових наукових журналах, що входять до науково-метричної бази SCOPUS. За результатами найчастіше цитованих статей в журналі «Chemistry of Heterocyclic Compounds» в 2008 – 2009 рр. увійшли в ТОП 10. Постійно приймає участь в роботі національних конгресів, з’їздів (біохімічних, фармацевтів, фармакологів), науково-практичних конференцій, методичних семінарів, нарад та ін., постійно підвищує свій професійний рівень.

З 1 вересня 2023 року до кафедри біологічної хімії приєднано кафедру ветеринарної медицини та набула нову назву “Кафедра біологічної хімії та ветеринарної медицини”. Завідує новоствореною кафедрою доктор біологічних наук, професор Віра  КРАВЧЕНКО.

Науково-педагогічний склад кафедри у різні роки

Історія кафедри

   1963 р.

Історія кафедри

1981 р.

Історія кафедри

1992 р.

Історія кафедри

 2004 р.

Історія кафедри

2007 р.

Історія кафедри

2012 р.

Історія кафедри

2018 р.

Історія кафедри

2020 р.

Кафедра сьогодні

Склад співробітників кафедри біологічної хімії та ветеринарної медицини: завідувачка кафедри, доктор біологічних наук, професор закладу вищої освіти Віра КРАВЧЕНКО;  професор закладу вищої освіти, доктор біологічних наук Ольга НАБОКА; доктор ветеринарних наук, доцент закладу вищої освіти Євгенія ВАЩИК;  кандидат фармацевтичних наук, доцент закладу вищої освіти Ігор СЕНЮК; кандидат фармацевтичних наук, доцент закладу вищої освіти Олена ЩЕРБАК; кандидат фармацевтичних наук, доцент закладу вищої освіти Оксана ТКАЧЕНКО; кандидат ветеринарних наук, доцент закладу вищої освіти Андрій ЗАХАР’ЄВ; кандидат фармацевтичних наук, доцент закладу вищої освіти Любов ГАЛУЗІНСЬКА; кандидат ветеринарних наук, доцент закладу вищої освіти Роман ДОЦЕНКОкандидат біологічних наук, доцент закладу вищої освіти Вікторія ФИЛИМОНЕНКО; кандидат біологічних наук, доцент закладу вищої освіти Ганна КРАВЧЕНКО; старший лаборант Наталія БУШЛЯ.

Історія кафедри

2023 рік

Видатні події

9 вересня 2018 року професора Загайко Андрія Леонідовича було відзначено дипломом за плідну працю щодо забезпечення якісної фармацевтичної освіти з нагоди Дня фармацевтичного працівника. Урочисте нагородженням від ректора НФаУ Алли Анатоліївни Котвіцької та Губернатора Харківської області.Історія кафедри

20 грудня 2018 року адміністрація університету у обличчі ректора проф. Котвіцькій Алли Анатоліївни привітала кафедру біологічної хімії із ювілеєм – 80 років існування кафедри.Історія кафедри

 

Доцент кафедри Кравченко Ганна Борисівна відвідала 26-29 травня 2019 року 87 Конгрес Європейського атеросклеротичного товариства (EAS), який відбувся у Маастрихті (Нідерланди). Цьогорічний Конгрес привернув понад 2000 делегатів з 70 країн.Історія кафедри

28 серпня 2019 р. подякою прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, забезпеченні реалізації державної політики у сферах охорони здоров’я, освіти і науки, активну участь у підготовці фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів та бездоганну працю був нагороджений доцент кафедри біологічної хімії Сенюк Ігор Валерійович.

Історія кафедри

 

30 січня 2020 року ас. Шовковій Оксані Володимирівні на Вченій раді університету було вручено диплом кандидата фармацевтичних наук.

Історія кафедри

 

2 квітня 2021 року відбулися важливі для кафедри події – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук Олени Должикової під керівництвом професора кафедри Людмили Малоштан та захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Башара Джабара Алі Ал-Сахлані під керівництвом доцента Ігоря Сенюка. 

Історія кафедри Історія кафедри Історія кафедри Історія кафедри Історія кафедри Історія кафедри Історія кафедри

31 травня 2023 року на Вченій Раді університету професору закладу вищої освіти Ользі НАБОЦІ та доценту закладу вищої освіти Ігорю СЕНЮКУ були вручені Почесні грамоти з нагоди Дня науки керівником Харківської міської Ради, мером Харкова Ігорем ТЕРЕХОВИМ.

Історія кафедри Історія кафедри Історія кафедриІсторія кафедри

 

29 червня 2023 року на Вченій раді університету завідувач кафедри, професор Віра КРАВЧЕНКО була нагороджена Почесною грамотою від начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега СИНЄГУБОВА за сумлінну роботу в умовах військового стану, значні трудові здобутки, високий професіоналізм та відданість справі.

Історія кафедри

 

31 серпня 2023 р. на спільному засіданні Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного фармацевтичного університету були представлені підсумки рейтингового оцінювання кафедр та НПП НФаУ-2023. Кафедра біологічної хімії була відзначена ІІ ступенем, як  переможниця за номінацією «Краща кафедра НФаУ».  Також за номінацією «Кращий кандидат наук НФаУ» був відзначений II ступенем доцент закладу вищої освіти Ігор СЕНЮК.

Історія кафедри Історія кафедри

15 вересня 2023 року на Вченій раді НФаУ було відзначено співробітників кафедри з нагоди Дня фармацевтичного працівника! Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вручив професору закладу вищої освіти Ользі НАБОКИ  Подяку Кабінету Міністрів України від Прем’єр Міністра України – за високу ефективність роботи, патріотизм та відданість справі підготовки фармацевтичних кадрів та доцентам закладу вищої освіти Олені ЩЕРБАК  та Оксані ТКАЧЕНКО Почесну грамоту Харківської обласної державної адміністрації – за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної галузі. Вітаємо наших колег та бажаємо подальшого розвитку у своїй професійній діяльності.

Історія кафедри Історія кафедри Історія кафедри

 

Print Friendly, PDF & Email