КРАВЧЕНКО Віра Миколаївна

КРАВЧЕНКО
Віра Миколаївна

КРАВЧЕНКО Віра Миколаївна

доктор біологічних наук, професор закладу вищої освіти, завідувачка кафедри біологічної хімії та ветеринарної медицини

Закінчила Харківський державний університет ім. М. Горького (1981). Працює в НФаУ з 1977 р.: лаборант (1977), старший лаборант (1981), асистент (1982), доцент (1992), завідувач кафедри біології (2004), завідувач кафедри біологічної хімії (2018-2019, 2020).

У 1981 році закінчила Харківський державний університет, біологічний факультет. Почала працювати в Харківському фармацевтичному інституті з 1977 року на посадах лаборанта, старшого лаборанта, асистента, доцента кафедри біологічної хімії.

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Гипогликемическая активность арилпроизводных дикарбоновых кислот» по специальности «фармакология». У 2001-2004 рр. навчалась у докторантурі НФаУ. У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну» за спеціальністю «медична біохімія”. У 2012 р присвоено вчене звання професора.

Є діючим членом редакційних колегій журналів «Український біофармацевтичний журнал» і «Український журнал клінічної та лабораторної медицини», член апробаційної ради за спеціальністю 14.03.05. – фармакологія, вченої ради та ЦМР, ради факультету медико-фармацевтичних технологій НФаУ, Член Українського біохімічного товариства, яке є членом Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

В. М. Кравченко є автором та співавтором понад 200 наукових праць, в тому числі 9 патентів, авторських свідоцтв та 50 навчально-методичних видань, т. ч. видань для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Біотехнологія», «Технологія фармацевтичних препаратів»: підручників “Біологічна хімія” на російській та українській мовах, «Керівництва для лабораторних та семінарських занять з біологічної хімії”, навчальних посібників: «Клінічна біохімія», «Біологія c основами генетики”, “Клітинна біологія», «Основи гістології», а також співрозробником типових і робочих програм з різних дисциплін.

Науково-дослідна робота В. М. Кравченко пов’язана з експериментальниими дослідженнями по вивченню  антигіперглікемічної, тиреоїдної активності нових синтезованих сполук, інших видів фармакологічної активності, біохімічних механізмів дії активних сполук. Зокрема, Віра Миколаївна є співавтором 12 наукових статей, які надруковані в закордонних рейтингових наукових журналах, що входять до науково-метричної бази SCOPUS. За результатами найчастіших цитувань в журналі «Chemistry of Heterocyclic Compounds» статті в 2008 – 2009 рр. увійшли в ТОП 10. Постійно приймає участь в роботі національних конгресів, з’їздів (біохімічних, фармацевтів, фармакологів), науково-практичних конференцій, методичних семінарів, вебінарів, нарад та ін., постійно підвищує свій професійний рівень.

Нагороджена Почесною грамотою Київської міської ради м. Харкова з нагоди 200-річного ювілею університету, Почесною грамотою Управління охорони здоров’я ХОДА з нагоди дня фармацевтичного працівника (2017); Почесною грамотою НФаУ з нагоди 80-річчя заснування кафедри біологічної хімії (2018), грамотами ХФІ. У 2010 році ім’я Кравченко В. М. внесено до «Золотої книги пошани» за вагомий внесок у розвиток університету, фармацевтичної освіти і науки, підготовку фахівців для України та країн світу.

Основні наукові публікації за пріоритетними напрямками досліджень

Монографії

Seniuk I.V., Kravchenko V.M., Tkachenko O.V.  Experimental studies on the hepatoprotective properties of herbal substances. The role of medical science in implementing innovative medical technologies in the EU countries and Ukraine : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022.  p. 268-291. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-199-2-14.

Патенти

Патент України на винахід 107846. Спосіб комплексної переробки сланей ламінарії з отриманням засобів з широким спектром терапевтичної дії // Вишневський І.А.; Владимирова І.М.; Георгіянц В.А.; Кравченко В.М.; Ліпакова К.Ю.

Патент України на корисну модель 112822. Застосування екстракту листеця ряски малої як засобу тиреостимулювальної дії// Владимирова І.М.; Георгіянц В.А,; Кононенко А.Г.; Кравченко В.М.

Патент на винахід №122364, Україна. МПК С07D 215/22, А61К 31/47 А61Р7/10. N-арилалкіл-6-гідрокси-2-метил-4-оксо-2,4-дигідро-1Н-піроло[3,2,1-ij] хінолін-5-карбоксаміди, які виявляють діуретичну активність / Українець І.В., Голік М.Ю., Сидоренко Л.В., Кравченко В.М.; опубл. 26.10.2020. Бюл. №20.

Статті

Igor Seniuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Abdulhadi Ashour Bakri Bakri, Vira Kravchenko, Oksana Shovkova. Study of laxative and hepatoprotective activity of extracts obtained from Prunus domestica fruits. Pharmacia, 68(2) (2021).  doi.org/10.3897/pharmacia.68.e64159.

V. M. Kravchenko, I. V. Senyuk, Z.V. Shovkova, O. V. Shovkova «Тhe study of lipotropic action of extract from fruit Prunus domestica «Prunofit» by animal models of alcoholic liver diseases. Фармацевтичний журнал. 2021, т. 75, № 6, С. 86-91. doi.org/10.32352/0367-3057.6.20.09.

Сенюк І. В., Кравченко В. М., Ткаченко О. В. Вивчення антиоксидантної та антицитолітичної активності екстракту з листя сливи домашньої. Вісник Вінницького національного медичного університету, 2022, Т. 26, No1. С. 12-16. doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2022-26(1)-02.

Сенюк І. В., Кравченко В. М., Бенарафа Ібрахім Амін. Фітохімічна характеристика та вивчення гострої токсичності екстрактів із  плодів сливи домашньої. , Фармацевтичний журнал, 2022, Т. 77, No 1. С. 94-102. doi.org/10.32352/0367-3057.1.22.10.

Кравченко В., Сенюк І. Вивчення протизапальних, антиоксидантних та антицитолітичних властивостей олії насіння винограду. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. 1(88)/2022. С. 15-24. doi.org/10.17721/1728.2748.2022.88.15-24.

Fylymonenko, V. P., Galuzinska, L. V., Kravchenko, G. B., Kravchenko, V. M., BryukhanovaТ. О., М М., & Lytkin, D. V. (2022). Effectiveness of food concentrate phenolic compounds of apples in experimental membrane pathologies . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 13(1), 67-72. https://doi.org/10.15421/022209

Galuzinska, L., Kravchenko, V., Kravchenko, G., Briukhanova, T., & Fylymonenko, V. (2021). Research of antiulcer activity of dietary concentrate of phenolic compounds of apples on models of experimental ulcer in rats. ScienceRise: Biological Science, (3 (28), 10–14. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.241538

Storozhenko, G., Kharchenko, V., Krasilnikova, O., Tkachenko, O. (2021). Overview of modern concepts of the sphingolipid metabolism. ScienceRise: Biological Science, 2021. 2 (27).

Study of cytotoxic activity of extracts of the aristolohia Clematitis L. Shatalova O., Malochtan L., Pohodina L., Kyslychenko V., Burda N. // Norwegian journal of development of the international science. – 2021.- №53. – Р. 24-27.

Кононенко А.Г. Зміни прооксидантного, тиреоїдного і йодного статусу у гіпотиреоїдних щурів за дії спиртової настойки листеця ряски малої / А.Г. Кононенко, В.М. Кравченко, Ю.В. Нікітченко, К.Б. Міксон // Вісник проблем біології та медицини. – 2020. – Вип. 3 (157). – С. 53-57. doi: 10.29254/2077-4214-2020-3-157-53-57.

Taran К., Abderrahim А., Kravchenko V.,  Novosel O., S. Taran  S. // Herbal tea for the treatment of Urinary diseases as Potent diuretic and  Anti-inflammatory agent //Asian J. Research Chem. 2020. 13(3): 175-179.

Кравченко В. М. Дослідження впливу водних екстрактів та спиртових настойок лікарських  рослин на показники обміну ліпідів у тварин з гіпотиреозом / В.М. Кравченко, О.А. Щербак //Укр. біофарм. журн. – 2020. – № 2 (63). – С. 44-48.

Alevtina Kononenko. Influence of aqueous extract from Feijoa leaves on thyroid function in rats with experimental hypothyroidism / A. Kononenko, V. Kravchenko // «EUREKA: Life Sciences». – 2019. – №3. – Р. 9-14.

Коnonenkо А.G. Еffectiveness of aqueous extract from Lemna minor frond at autoimmune thyroiditis in rats / А.G. Коnonenkо, V.N. Кravchenkо // European Journal of Biomedical and Life Sciences. – 2019. – №2. – С. 23-25.

Кононенко А.Г. Застосування настойки листеця ряски малої, L-тироксину та їх комбінації з метою корекції гіпотиреоїдного стану у щурів / А.Г. Кононенко, В.М. Кравченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2019. – Вип. 1, Т. 2 (149). – С. 152-155.

 

Педагогічний склад Педагогічний склад Педагогічний склад

Print Friendly, PDF & Email