Загальна інформація

Кафедра біологічної хімії та ветеринарної медицини є фундаментальною кафедрою медико-біологічного циклу, розташована в корпусі по вулиці Куликівська, 12.

Кафедру було організовано в 1938 році за ініціативою доктора біологічних наук, професора А.М. Утєвського.

 На теперішній час кафедрі працюють 11 викладачів, з яких 2 доктори наук, професори – Віра КРАВЧЕНКО та Ольга НАБОКА , доктор ветеринарних наук ВАЩИК Євгенія,  8 кандидатів наук, 9 доцентів.

На кафедрі біологічної хімії та ветеринарної медицини для здобувачів вищої освіти 1-4 курсів викладаються за ліцензійними напрямами, спеціальностями, спеціалізацією та освітніми програмами наступні освітні компоненти:

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Біологічна хімія

Біохімія

Загальна біохімія та молекулярна біологія

Біохімія патологічних процесів

Біологічна хімія рухової активності

Анатомія світських тварин

Біохімія тварин

Ветеринарна імунологія

Ветеринарне акушерство, гінекологія та андрологія

Внутрішні хвороби тварин

Вступ до фаху

Гігієна тварин та ветеринарна санітарія

Гістологія, цитологія та ембріологія

Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин

Загальна та спеціальна хірургія

Клінічна діагностика хвороб тварин

Оперативна хірургія з топографічною анатомією та анестезіологією

Паразитологія та інвазивні хвороби тварин

Патологічна анатомія, розтин та судова ветеринарна медицина

Фізіологія тварин

Цитологія, гістологія, ембріологія

Ветеринарна вірусологія

Ветеринарна радіобіологія

Внутрішні хвороби тварин

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Біологічна хімія

Клінічна біохімія

Функціональна біохімія

Біохімічна трансформація лікарських речовин в організмі

Екологічна біохімія

Біологія з основами генетики

Клітинна біологія

Сучасні проблеми молекулярної біології

Студентське наукове товариство щороку залучає понад 20 здобувачів вищої освіти для проведення біохімічних та фармакологічних досліджень на кафедрі.

Науково-дослідна робота займає одне з провідних місць в діяльності кафедри, основні напрямки якої на теперішній час включають:

  • вивчення біологічної активності і деяких механізмів дії синтетичних і природних сполук, як потенційних лікарських препаратів;

  • вивчення гострої та хронічної токсичності біологічно активних речовин природного походження;

  • вивчення біохімічних механізмів розвитку патологій, які супроводжуються дисліпідемічними станами (стрес, метаболічний синдром, діабет, атеросклероз), дисфункціями щитоподібної залози та пошук шляхів їх корекції;

  • розробка біохімічних критеріїв оцінки біологічної активності лікарських препаратів.

Освітня компонента «Біологічна хімія» входить до переліку дисциплін, які представлені для складання ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-1. 226 Фармація, промислова фармація».

Print Friendly, PDF & Email