ТКАЧЕНКО Оксана Володимирівна

ТКАЧЕНКО
Оксана Володимирівна

ТКАЧЕНКО Оксана Володимирівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент закладу вищої освіти

У 2008 році вступила до Національного фармацевтичного університету, фармацевтичний факультет. У 2013 році з відзнакою закінчила університет за спеціальністю «Фармація», в тому ж році вступила до магістратури (кафедра аптечної технології ліків). У 2014 році закінчила проходження інтернатури та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістра фармації за фахом «Провізор загального профілю». У 2015 році вступила до аспірантури (спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) та закінчила її у 2018 році. Захистивши кандидатську дисертацію за темою : «Розробка та валідація методик визначення секнідазолу для хіміко-токсикологічного аналізу».

З 2018 року працює на кафедрі біологічної хімії Національного фармацевтичного університету. А починаючи з 2019 року виконує обов′язки заступника декану факультету медико-фармацевтичних технологій.

2022 році закінчила Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” та здобула  ступінь вищої освіти бакалавр за галуззю знань «Гуманітарні науки», спеціальності «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»; професійна кваліфікація: філолог, перекладач з англійської мови.

Входить до складу наукових організацій та співтовариств: «Federation of European Biochemical Societies (FEBS)»; Member of the NGO «International Educators and Scholars Foundation, IESF»; ВГО «Асоціація фармакологів України».

З 2018 року працює на кафедрі біологічної хімії Національного фармацевтичного університету. З 2019 року виконує обов′язки заступника декану факультету медико-фармацевтичних технологій.

 

Основні наукові публікації за пріоритетними напрямками досліджень

Монографії

Seniuk I.V., Kravchenko V.M., Tkachenko O.V.  . Experimental studies on the hepatoprotective properties of herbal substances. The role of medical science in implementing innovative medical technologies in the EU countries and Ukraine : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022.  p. 268-291. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-199-2-14.

Статті

 1. Study of secnidazole extraction from aqueous solutions / V. Shovkova,
  L. Yu. Klimenko, Z. V. Shovkova, V. O. Lebedynets, N. P. Bohomol
  //
  J. Pharm. Sci. Res. – 2018. – V. 10 (8). – P. 2056 – 2064. (скопус)
 2. Development and validation of HPLC/UV-procedure of secnidazole determination / V. Shovkova, L. Yu. Klimenko, Z. V. Shovkova, T. A. Kostina // Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. – 2018. – Vol. 16, Iss. 3 (63). – P. 30 – 38.
 3. Validation of UV-spectrophotometric procedures for metronidazole and secnidazole quantitative determination in the variant of the method of additions /
  Yu. Klimenko, G. L. Shkarlat, O. V. Shovkova, Z. V. Shovkova, T. A. Kostina // Наука и инновация. – 2018. – №1. – С. 171 – 180. (закордонні)
 4. Development and validation of GLC/FID- and GLC/MS-procedures of secnidazole determination by the method of additions / V. Shovkova,
  L. Yu. Klimenko
  , Z. V. Shovkova, M. O. Savchenko // Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. – 2018. – Vol. 16, Iss. 4 (64). – P. 40 – 47.
 5. Application of thin layer chromatography in analysis of secnidazole, ornidazole, tinidazole and nimorazole / V. Shovkova, L. Yu. Klimenko,
  Z. V. Shovkova, V. A. Ulanova, O. S. Shpychak
  // J. Pharm. Sci. Res. – 2018. –
  V. 10 (12). – P. 3411 – 3416. (скопус)
 6. Development and validation of HPLC/UV-procedures of secnidazole determination in blood and urine / V. Shovkova, L. Yu. Klimenko, Z. V. Shovkova, O. Ye. Mykytenko // ScienceRise: Pharmaceutical Science. – 2018. –
  №6 (16). – P. 26 – 34.
 7. Senyuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, O. V. Shovkova. Pathophysiological association of a functional constipation and metabolic disorders. Perspectives on the pharmacocorrection of digestive system disorders by plant fibers as an example of the use of European plum (Prunus domestica).Здоров’я суспільства. 2019, т. 8, № 4. С. 124-132. doi.org/10.22141/2306-2436.8.4.2019.192178.
 8. Igor Seniuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Abdulhadi Ashour Bakri Bakri, Vira Kravchenko, Oksana Shovkova. Study of laxative and hepatoprotective activity of extracts obtained from Prunus domestica fruits. Pharmacia,68(2) (2021).  doi.org/10.3897/pharmacia.68.e64159.
 9. P. Matviichuk, A.V. Matviichuk, L.V. Karabut, O.M. Gladchenko, O.M. Litvinova, I.V. Seniuk, O.V. Tkachenko. Determination of the nephroprotector action of a new derivative of theophiline on the model of acute toxic renal injury by ethylene glycol. Archives. PhOL – PharmacologyOnLine, Salerno, Italy. 2021. Vol.3. Р. 1085-1095.
 10. M. Kravchenko, I. V. Senyuk, Z.V. Shovkova, O. V. Shovkova «Тhe study of lipotropic action of extract from fruit Prunus domestica «Prunofit» by animal models of alcoholic liver diseases. Фармацевтичний журнал. 2021, т. 75, № 6, С. 86-91. doi.org/10.32352/0367-3057.6.20.09.
 11. Сенюк І. В., Кравченко В. М., Ткаченко О. В. Вивчення антиоксидантної та антицитолітичної активності екстракту з листя сливи домашньої. Вісник Вінницького національного медичного університету, 2022, Т. 26, No1. С. 12-16. doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2022-26(1)-02.

Патенти

 1. Патент на корисну модель 134279 Україна, МПК G01N 31/20 (2006.01). Спосіб ізолювання секнідазолу із біологічних рідин / Шовкова О. В. Клименко Л. Ю., Шовкова З. В., Костіна Т. А. – № u 2018 12242; заявл. 10. 12. 18; опубл. 10. 05. 19, Бюл. №9. – 3 с.
 2. Патент на корисну модель 134554 Україна, МПК G01N 31/20 (2006.01), G01N 30/00, G01N 33/15 (2006.01). Спосіб застосування нінгідрину для виявлення похідних 5-нітроімідазолу / Шовковая О. В., Клименко Л. Ю., Шовковая З. В. – № u 2018 12236; заявл. 10. 12. 18; опубл. 27. 05. 19, Бюл. №10. – 3 с.
 3. Патент на корисну модель 134567 Україна, МПК G01N 31/20 (2006.01), C07C 211/04 (2006.01). Спосіб застосування n-диметиламіно-бензальдегіду для виявлення похідних 5-нітроімідазолу / Шовковая О. В., Клименко Л. Ю., Шовковая З. В. – № u 2018 12410; заявл. 13. 12. 18; опубл. 27. 05. 19, Бюл. №10. – 3 с.
Педагогічний склад Педагогічний склад

Print Friendly, PDF & Email