Обов’язкові освітні компоненти

 Біологічна хімія,  ОП “Фармація”, “Клінічна фармація”, “Технології парфумерно-косметичних засобів”

Обов’язкова література

1. Біохімія : підручник/за заг. ред. проф. А. Л. Загайка, проф. К. В. Александрової –Х. : Вид-во «Форт», 2014.– 728 с.
2. Гонський Я.І. Біохімія людини/Я. І. Гонський, Т.П. Максимчук, М. І. Калинський. – Т.:Укрмедкнига, 2013.- 744 с.
3. Губський Ю. І. Біологічна хімія / Ю. І. Губський.– К. – В. : Нова книга, 2007. – 508 с.

Додаткова література

1. Біохімічні показники в нормі і при патології : довідник / за ред. О. Я. Склярова. – К. : Здоров’я, 2007. – 320 с.
2.Максимчук Т . П. Біохімія людини / Т. П. Максимчук,– Т. :Укрмедкнига, 2001. – 736 с.
3. Скляров О. Я. Біологічна хімія : підручник / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук. – Т. : ТДМУ, 2014. – 702 с.
4. Функціональна біохімія : навч. посіб. для студ. вищого фарм. навч. закл. ІV рівня акредитації / А. Л. Загайко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2010. – 219 с.

5. Біологічна хімія: методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувача вищої освіти з освітньої компоненти / В. М. Кравченко, Л. В. Галузінська, І. В. Сенюк [та ін.]. – Харків : НФаУ; 2023. – 47 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle  https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3078

2. Сайт кафедри біологічної хімії та ветеринарної медицини http://biochem.nuph.edu.
3. Бібліотека НФаУ http://lib.nuph.edu.ua

Загальна біохімія та молекулярна біологія, ОП Технології фармацевтичних препаратів”

Обов’язкова література

1. Біологічна хімія : підручник / за загальною редакцією проф. А. Л. Загайка, проф. К.В. Александрової – Х.: Вид-во «Форт», 2014. – 728 с.
2. Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. : підручник. Кн. 2. Біологічна хімія / Ю. І. Губський,І. В. Ніженковська, М. М. Корда та ін.; за ред. Ю. І. Губського, І. В. Ніженковської. – 3-є вид. – К. : ВСВ «Медицина», 2021. – 544 с. 

Додаткова література

1. Гонський Я. І. Біохімія людини/ Я.І. Гонський, Т.П. Максимчук, М.І. Калинський. –Т.:Укрмедкнига, 2013. –744 с.
2. Губський Ю.І. Біологічна хімія: Підручник. – Київ-Вінниця: Нова книга, 2007. – 656 с.
3. Загальна біохімія та молекулярна біологія : методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти / В. М. Кравченко, О. А. Щербак, І. В. Сенюк, О. В. Ткаченко. – Харків : НФаУ, 2023. – 68 с.
4. Екологічна біохімія : методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувача вищої освіти з освітньої компоненти / В. М. Кравченко, Д. В. Литкін, О. А. Щербак [та ін.]. –Харків : НФаУ, 2023. – 17 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle  https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1604

2. Сайт кафедри біологічної хімії та ветеринарної медицини http://biochem.nuph.edu.
3. Бібліотека НФаУ http://lib.nuph.edu.ua

Біохімія, ОП “Лабораторна діагностика”

Обов’язкова література

1. Біохімія: підручник / за загальною редакцією проф. А.Л. Загайка, проф. К.В. Александрової – Х.: Вид-во: Форт, 2014. – 728 с.

Додаткова література

1. Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. нац. підруч.для студ. вищ. мед. закл. IV рівня акредитації. Кн. 2 Біологічна хімія / Ю. І. Губський [та ін.] ; за ред. Ю. І. Губського, І. В. Ніженковської. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медициа, 2017. – 544 с.
2. Скляров О.Я. Біологічна хімія : підручник/О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук.–Т.: ТДМУ, 2014.–702с.
3. Гонський Я.І. Біохімія людини/Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський.–Т.: Укрмедкнига, 2013- 744 с.
4. Губський Ю. І. Біологічна хімія / Ю. І. Губський.– К. – В. : Нова книга, 2007. – 508 с.
5. Функціональна біохімія : навч. посіб. для студ. вищого фарм. навч. закл. ІV рівня акредитації / А. Л. Загайко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2010. – 219 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1513

2. Сайт кафедри біологічної хімії http://biochem.nuph.edu.
3. Бібліотека НФаУ http://lib.nuph.edu.ua.https://www.slideshare.net/guculiak/2007-43560633
4. Додатки з біологічної хімії https://medical-club.net/uk/prilozhenija-pobiologicheskoj-himii/
5 .The Medical Biochemistry Page: https://themedicalbiochemistrypage.org/
6. Biochemistry Online: An Approach Based on Chemical Logic: https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3982

Анатомія свійських тварин, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Анатомія свійських тварин: підручник / С.К. Рудик, Ю.О. Павловський, Б. В. Криштофорова та ін.; за ред. С.К. Рудика. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 575 с.
2. Костюк В.К., Левчук В.С. Анатомія свійських тварин (комплект кодопосібників). К., Аграрна освіта, 2003.–184 с.
3. Костюк В.К. Атлас анатомії свійських тварин. Остеологія. Навчальний посібник. К., Аграрна освіта, 2001. – 78 с.

Додаткова література

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3048

2. Сайт Word Organization for Animal Health: http://www.oie.int/

Вступ до фаху, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Рудик С.К. Курс лекцій з історії ветеринарної медицини. – К.: Арістей, 2005. – 132 с.
2. Вербицький П.І., Достоєвський П.П., Рудик С.К. Історіяветеринарної медицини України. За ред. С.К. Рудика. – К.: Ветінформ, 2003. – 384 с.

Додаткова література

1. Рудик С.К. Історія всесвітньої ветеринарної освіти. – К.: НораПринт, 2002. – 200 с.
2. Рудик С.К. Історія становлення ветеринарної служби в Україні. – К.: Вид-во “Бронт”, 1995. – 32 с.
3. Мнушко З.М. Історія медицини і фармації. Х, Вид-во НФаУ, Золоті сторінки, 2009. – 208 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Сайт Word Organization for Animal Health: http://www.oie.int/

Фізіологія тварин, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Науменко В. В., Дячинський А. С., Демченко В. Ю., Дерев’янко І. Д. Фізіологія сільськогосподарських тварин: Підручник. — 2-ге
вид., перероб. і допов. / За ред. І. Д. Дерев’ян ко, А. С. Дячинського. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.
2. Мазуркевич А.Й., Карповський В.І., Трокоз В.О., Кладницька Л.В., Журенко О.В., Криворучко Д.І., та інші Фізіологія сільськогосподарських тварин Підручник. К.: видавничий центр НУБіП України. – 2012. – 456 с. Затверджено Міністерством Освіти і науки, молоді та спорту України (рекомендовано МОН лист № 1/11- 11655 від 16.07.2012).
3. Мазуркевич А.Й., Карповський В.І., Трокоз В.О., Кладницька Л.В., Журенко О.В Криворучко Д.І., та інші. Фізіологія сільськогосподарських тварин Підручник. К.: видавничий центр НУБіП України. – 2014.- 427 с. Затверджено Міністерством Освіти і науки, молоді та спорту України (рекомендовано МОН України).

Додаткова література

1. Reddy’s P.B. Textbook of Animal Physiology. IMRF Publications. 2014. Andhra Pradesh, India. 146 p.
2. Hill, Richard W. Animal physiology / Richard W. Hill, Gordon A. Wyse, Margaret Anderson. – 3rd ed. p. 2012. 985 p.
3. Cunningham’s Textbook of Veterinary Physiology, fifth edition. Elsevier Inc. 2013. 631 p.
4. Dukes’ physiology of domestic animals. – 13th edition / editor, William O. Reece; associate editors, Howard H. Erickson, Jesse P. Goff,
Etsuro E. Uemura. 2015. 763 p.
5. Reece, William O. Functional anatomy and physiology of domestic animals / William O. Reece. – 4th ed. 2009. 593 p.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=253

2. Сайт МОЗ України – https://moz.gov.ua/
3. Сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я – https://www.who.int/en/
4. Сайт Національної наукової медичної бібліотеки України – https://library.gov.ua/
5. Енциклопедія сучасної України https://esu.com.ua/article66062  
6. Державний експертний центр МОЗ України https://www.dec.gov.ua/cat_mtd/genetika/
7. Електронна база даних медичних і біологічних публікацій https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
8. Національна медична бібліотека https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_overview.html

Біохімія тварин, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Кононський О.І. Біохімія тварин: підручник. К, Вища Школа, 1994. 439 с.
2. Коваль Т.В. Біохімія тварин : навчальний посібник [навч.посіб. для студентів за напрямами “Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва” і “Ветеринарна медицина”] /Т.В. Коваль, О.В. Овчарук. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. – 440 с.

Додаткова література

1. Гонський Я.І. Біохімія людини/Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський.–Т.:Укрмедкнига, 2002.–744 с.
2. Губський Ю. І. Біохімія / Ю. І. Губський. – К. – Т.: Укрмедкнига, 2002. – 508 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3220

Ветеринарна вірусологія, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Калініна О.С. Ветеринарна вірусологія: Підручник. / О.С. Калініна, І.І. Панікар, В.Г. Скибіцький. — К.: Вища освіта, 2004. — 432 с.
2. Скибіцький В.Г. Посібник з ветеринарної вірусології. / В.Г. Скибіцький, С.Г. Ташута. – Київ / Електронний варіант на КД, 2003.
3. Яблонська О. В. Ветеринарна мікробіологія: навчальний посібник / О. В. Яблонська, Т. В. Мазур, Ф. Ж. Ібатулліна — К.:ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017.—432 с.
4. Методо логія і методи наукових досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині: Навчальний посібник. Друге видання / Укладачі: професор В.А. Яблонський, професор О.В. Яблонська.—Київ: 2014.— 512 с.
5. Ски6іцький В.Г. Практикум з ветеринарної вірусології. / Ски6іцький В.Г., Панікар І.І., Ткаченко О.А та ін. — К.: Вища освіта, 2005.
6. Ташута С.Г. Курс лекцій з ветеринарної вірусології: Навчальний посібник. / С.Г. Ташута. — К.: «ФОП Нагорна І.Л.», 2010. — 401 с.

Додаткова література

1. Ветеринарна вірусологія: Метод. вказівки /Онуфрієв В.П., Міськевич С.В.- К.,1994. 4.Титрование вирусов /Скибицкий В.Г. – К., 2000.
2. Методичні рекомнендації з діагностики гострих гастроентеритів сільськогосподарських і домашніх тварин методами прямої та імуноелектронної мікроскопії / Скибіцький В.Г., Ташута С.Г., Постой В.П.- Київ, 2002.
3. Методичні рекомендації по діагностиці, заходах профілактики і боротьби з ротавірусною, коронавірусною та змішаними рота- коронавірусними інфекціями великої рогатої худоби. / В.П.Онуфриев, С.В.Миськевич, В.Г.Скибіцький, С.Г. Ташута та інші.- Київ, НАУ, 1999.
4. Полімеразна ланцюгова реакція. /Ташута С.Г.- Київ, НАУ, 2002.- 27 С.
5. Пріонні інфекції тварин (трансмісивні губкоподібні енцефалопатії) / Скибіцький В.Г., Козловська Г.В., Ібатулліна Ф.Ж. -Київ, НАУ,2002.
6. Методичні рекомендації діагностики гострих гастроентеритів сільськогосподарських і домашніх тварин вірусної етіології методами прямої та імуноелектронної мікроскопії. /В.Г.Скибіцький, С.Г. Ташута, Постой В.П.– Київ, 2003.- 27 С.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=253

2. http://vet.in.ua/ — Ветеринарний інформаційний ресурс України/ Імунобіологічні препарати.
3. http://veterinaryvirology.com/
4. http://www.virology.net/big_virology/bvdiseaselist.html. Тhe Big Picture Book of Viruses
5. http://www.virology.net/
6. http://www.microbiologybook.org/book/virol-sta.htm

Гігієна тварин та ветеринарна санітарія, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Демчук М.В., Чорний М.В., Високос М.П. Гігієна тварин. Харків.- Еспада, 2006. – 424 с.
2. Якубчак О. М. Гігієна виробництва м’ясних продуктів [Навч. посібник] / О. М. Якубчак, Т. В. Таран – К: ЦП «Компринт». – 2015.– 155с.
3. Тлумачник понять і термінів з ветеринарної санітарії та гігієни [Навч. посібник] – / Д.А. Засєкін, Н.І. Косянчук, М.Д. Кучерук, В.В. Соломон,. – К: Видавництво ДП «Укртехінформ»– 2015. – 269 с.
4. Ветеринарна гігієна та санітарія (запитання та відповіді) Д.А. Засєкін, Н.І. Косянчук, В.В. Соломон,. М.Д. Кучерук, – К: Видавництво ПП «Дірект Лайн»– 2014. –208 с.
5. Практикум для лабораторно-практичних занять з гігієни тварин./Високос М.П., Захаренко М.О. – Харків: Еспада, 2003. – 218с.
6. Кузнецов А.Ф. Гигиена содержания животных. – СПб.: Лань. – 2004. – 640 с.
7. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять із освітньої компоненти „Гігієна тварин” / М.О. Захаренко,Д.А. Засєкін, В.М. Поляковський та ін. – К.:Арістей. – 2005. – 144 с.

Додаткова література

1. Відомчі норми технологічного проектування. “Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми)”. ВНТПАПК-02.05. – К.: Мінагрополітики України, 2005. – 98 с.
2. Відомчі норми технологічного проектування. “Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми)”. ВНТПАПК-01.05. – К.: Мінагрополітики, 2005. – 111с.
3. Відомчі норми технологічного проектування. “Вівчарські і козівничі підп.-ства”. ВНТП-АПК-03.05. – К.:
Мінагрополітики України, 2005. – 87 с.
4. Відомчі норми технологічного проектування. “Підприємства птахівництва”. ВНТП-АПК-04.05. – К.: Мінагрополітики
України, 2005. – 90 с.
5. ВНТП-СГІП-46-8.94 Відомчі норми технологічного проектування. “Об’єкти для заготівлі, зберігання і приготування кормів для тваринництва”.
6. ВНТП-АПК-09-06 Відомчі норми технологічного проектування. “Системи видалення, обробки і підготовки та використання гною”. – К: Мінагрополітики України, 2006. – 102 с.
7. Системи утримання тварин: навчальний посібник / [Укладачі: М.О. Захаренко, В.М. Поляковський, Л.В. Шевченко та ін.] – К.: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2014. – 368 с.
8. Птахівництво і технологія виробництва яєць та м’яса П 87 птиці / В.І. Бесулін, В.І. Гужва, С.М. Куцак та ін.; За ред. В.І. Бесуліна. – Біла Церква, 2003. – 448 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=253

2. Сайт Державної наукової медичної бібліотеки України – http://www.library.gov.ua/
3. http://svynarstvo.in.ua/
4. http://agroua.net/animals/
5. http://www.konevodstvo.org/
6. http://konevodstvo.su/
7. http://www.horses.dp.ua/
8. http://www.kazequestrian.org/
9. http://www.milkua.info/uk/
10. http://kombikorm.com.ua/news/
11. http://www.ptahy.org.ua/
12. http://krolikovod.com/phpforum/

Цитологія, гістологія, ембріологія, ОП “Хвороби дрібних, домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Гістологія свійських тварин: навч. посібник / Л.П. Горальський, В.Т. Хомич, І.М. Сокульський, [та ін.]; під ред. Л.П. Горальського, В.Т. Хомича. – Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 296 с.
2. Гістологія, цитологія та ембріологія: Атлас: навч.посіб./ О.Ю. Степаненко, О. В. Мірошниченко, Л.О. Зайченко та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2020. – 152 с.
3. Новак В. П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Підручник / Новак В. П., Бичков Ю. П., Пилипенко М. Ю. – Київ : ДАКОР, 2008. – 512 с.

Додаткова література

1. Гістологія людини: підручник / О.Д. Луцик, А.Й. Іванова, К.С. Кабак, Ю.Б. Чайковський. – Київ: „Книга-плюс”, 2010. – 592 С. .
2. Гістологія, цитологія та ембріологія. У 3 кн. – Кн..1: Цитологія і загальна ембріологія: навч. посібник./ Е.Ф. Барінов, Ю.Б. Чайковський, О.Г. Ніколаєнко, та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 216 с.
3. Гістологія, цитологія та ембріологія. У 3 кн. – Кн..3, Ч. 2: Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів: навч. посібник./ Е.Ф. Барінов, Ю.Б. Чайковський, О.М. Сулаєва та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 472 с.
4. Основи гістології: навчально-методичний посібник /В.М. Кравченко, О.В. Павиченко – Харків, НФаУ, 2009. – 220 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3218

Ветеринарна радіобіологія, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Ветеринарна радіологія: курс лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» денної форми здобуття вищої освіти / уклад. Л. С. Патрєва, О. О. Стародубець, І. В. Каницька. Миколаїв: МНАУ, 2022. 121 с.
2. Гудков І. М. Радіобіологія: підручник. Київ: НУБіП України, 2016. 485 с.
3. Практикум з радіобіології та радіоекології / В. А. Гайченко та ін. Київ: Кондор, 2010. 286 с.
4. Сільськогосподарська радіоекологія: підручник / за ред. І. М. Гудкова. Київ: Ліра-К, 2017. 268 с.

Додаткова література

1. Ветеринарна радіологія: посібник у запитаннях і відповідях / Р. Й. Кравців та ін. Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, 2008. 512 с.
2. Давиденко В. М. Ветеринарна радіологія: навчальний посібник. Миколаїв: МДАУ, 2010. 229 с.
3. Давиденко В. М. Ветеринарна радіологія: довідник. Миколаїв: МДАУ, 2012. 77 с.
4. Кіцно В. О., Поліщук С. В., Гудков І. М. Основи радіології та радіоекології: навчальний посібник / М-во освіти і науки України; Нац. аграр. ун-т України. Київ: Хай-Тек Прес, 2008. 320 с.
5. Кутлахмедов Ю. О., Войціцький В. М., Хижняк С. В. Радіобіологія: підручник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: ВПЦ; Київ. ун-т;, 2011. 544 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4716

Ветеринарна імунологія, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Ветеринарна імунологія: навч. посіб. / [А.М. Головко, Т.І. Фотіна, В.Ю. Кассіч та ін.]. – К.: «Аграрна освіта», 2011. – 160 с.
2. Ветеринарна імунологія. Практикум: навч. посіб. / [Мазуркевич А. Й. та ін.]. — К.: Агроосвіта, 2014. – 168 c.
3. Clinical Immunology of the Dog and Cat, Second Edition Copyright c 2008, 2012 Manson Publishing Ltd. Softcover edition, revised and updated 2012.

Додаткова література

1. Equine clinical immunology / [edited by] M. Julia B. Felippe. 2016. 341 p.
2. Veterinary immunology: An introduction / Ian R. Tizard. Seventh edition. 2004. 496 p.
3. Veterinary immunology and immunopathology / editors, Leon Neumann, Sophie Meier. 2009. 243 p
4. Veterinary Immunology: Principles and Practice / Michael J. Day, Ronald D. Schultz. Copyright c 2011 Manson Publishing Ltd. 256 p.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3968

 Клінічна діагностика хвороб тварин, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Клінічна діагностика хвороб тварин / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; за ред. В.І. Левченка і В.М. Безуха. – Біла Церква, 2017. – 544 с.
2. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / В.І. Левченко, B.B. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2004. – 608 с.
3. Handbook of Symptoms in Dogs and Cats. Assessing Common Illnesses by Differential Diagnosis
4. Christian F. Schrey. This edition published by 5m Publishing 2017.
5. Veterinary clinical diagnosis. Second Edition W. R.KELLY. M.A., M.V.M. (N.U.I.), M.R.C.V.S. Professor of Medicine, Pharmacology and Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University College, Dublin BAILLIERE TINDALL. LONDON.

Додаткова література

1. BSAVA Manual of Canine and Feline Radiography and Radiology A Foundation Manual.
2. BSAVA Manual of Canine and Feline Ultrasonography.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3969

 Оперативна хірургія з топографічною анатомією та анестезіологією, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія: підручник В.М. Власенко, Л.A. Тихонюк, М.В. Рубленко. – Біла Церква, 2003. – 512 с.
2. Киричко Б.П. Ветеринарна анестезіологія: курс лекцій. Полтава: «Астрая», 2020. – 94 с.

Додаткова література

1. Fundamentals of Small Animal Surgery/Fred Anthony Mann, Gheorghe M. Constantinescu, Hun-Young Yoon. 2011. 448 p.
2. Orton, E. Christopher, author. | Monnet, Eric. Small animal thoracic surgery / by E. Christopher Orton, Eric Monnet. 2018. 250 р.
3. BSAVA Manual of Abdominal Surgery second edition. John M. Williams, Jacqui D. Niles. 2016. 392 р.
4. Molly Borman, Thomas O. McCracken. Tobias, Karen M. Manual of small animal soft tissue surgery / Karen M. Tobias. 2017. 624 p.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Сайт Word Organization for Animal Health: http://www.oie.int/

Ветеринарне акушерство, гінекологія та андрологія, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології. За ред. В.А. Яблонського та С.П. Хомина. Підручник. Вінниця: Нова Книга, 2006. 592 с.
2. В.А. Яблонський Біотехнологія відтворення тварин: Підручник. К.: Арістей, 2004. 296 с.
3. М.П. Журавель, В.М. Давиденко Технологія відтворення сільськогосподарських тварин: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Видавничий дім „Слово”, 2005. 336 с.
4. В.А. Яблонський Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології. К.: Мета, 2002. 319 с.

Додаткова література

1. Ветеринарне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин: навчальний посібник / В.М. Овчарук, Н.П. Овчарук, В.А. Яблонський, Н.М. Сорока. Київ: Науково-методичний центр ВФПО, 2021. 300 с.
2. Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин: Навчальний посібник / М.І. Харенко, С.П. Хомин, В.П. Кошовий та ін. Під ред. М.І. Харенка. Суми: Козацький вал, 2005. 654 с.
3. Яблонський В. А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології. К.: Мета, 2002. 319 с.
4. Veterinary Reproduction and Obstetrics. David E. Noakes, Timothy J. Parkinson, Gary C. W. Copyright. 2019 by Elsevier, Ltd. 849 p.
5. Animal andrology: theories and applications / [edited by] Peter J. Chenoweth, Steven P. Lorton. CAB International 2014. 595 p.
6. Manual of equine reproduction / Steven P. Brinsko [et al.]. Copyright. 2011, Elsevier Inc. 3rd ed. 332 p.
7. Bovine reproduction / [edited by] Richard M. Hopper. Description: 2nd edition. Hoboken, NJ.: Wiley-Blackwell, 2021. 1235 p.
8. Canine Reproduction and Neonatology. Marthina L. Greer. 2014 by Tenton NewMedia. 463 p.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=251

 Внутрішні хвороби тварин, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Внутрішні хвороби тварин / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Влізло та ін.; За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2012. -Ч. 1.-528 с.
2. Внутрішні хвороби тварин / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Влізло та ін.; За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2001. – Ч. 2.- 475 с.
3. Цвіліховський М.І., Береза В.І., Січкар В.С., Голопура С.І., Грушанська Н.Г., Скиба О.О., Лазаренко П.В., Руденко А.А., Якимчук О.М. Внутрішні незаразні хвороби тварин : підручник. – 3-є видання, перероблене та доповнене /за ред. М.І. Цвіліховського. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 614 с.
4. Внутрішні незаразні хвороби тварин: Підручник. — 2-ге вид., доп. / М. О. Судаков, М. І. Цвіліховський, В. І. Береза та ін.; За ред. М. О. Судакова. — К.: Мета, 2002. — 352 с.: іл.

Додаткова література

1. BSAVA Manual of Canine and Feline Nephrology and Urology third edition. Third Edition. Edited by Jonathan Elliott, Gregory F. Grauer and Jodi L. Westropp. 2017. BSAVA. 370 р.
2. BSAVA Manual of Canine and Feline Gastroenterology. Third Edition. Edited by Edvard J. Hall, David A. Williams and Aarti Kathrani. 2019. 293 p.
3. Canine and Feline Respiratory Medicine. Second Edition. Edited by Lynelle R. Johnson. 2020 John Wiley & Sons, Inc. 2020. 231 p.
4. Equine respiratory diseases / Bonnie Rush and Tim Mair. by Blackwell Science Ltd, a Blackwell Publishing Company. 1st ed. 2004. 345 p.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle  https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=251

Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Загальна епізоотологія / Б.М. Ярчук, П.І. Вербицький, В.П. Литвин та ін.; За ред. Б.М. Ярчука, Л.Є. Корнієнка. Біла Церква, 2002. 656 с.
2. Інфекційні хвороби великої рогатої худоби. Кравців Р.Й., Злонкевич Я.І., Корж Б.А. та ін. Львів, 2001. 394с.

3. Інфекційні хвороби котів : навч. посіб. / О. Є. Галатюк та ін. Житомир : Полісся. 2017. 132 с.
4. Інфекційні хвороби птиці / Л.Є. Корнієнко, Л.І. Наливайко, В.В. Недосєков та ін.; за ред. Л.Є. Корнієнка. Херсон: Грінь ДС., 2012. 528 с.

5. Інфекційні хвороби свиней. Кравців Р.Й., Злонкевич Я.І. Львів, 2008. 337с. Інфекційні хвороби собак : навч. посіб. / О. Є. Галатюк та ін. Житомир : Полісся. 2018. 275 с
6. Каришева А.Ф. Спеціальна епізоотологія. К.: «Вища освіта», 2002. 703 с.
7. Корнієнко Л.М. Планування ветеринарних заходів: навч. посіб., 2-ге вид., доп. і перероб. Л.М. Корнієнко, Л.Є. Корнієнко,
Б.М. Ярчук; за ред. Л.М. Корнієнко. Біла Церква: ТОВ “Білоцерківдрук”, 2016. 364 с.
8. Практикум з ветеринарної вірусології: Підручник. Скибіцький В.Г., Панікар І.І., Ткаченко О.А., Калініна О.С. та ін. К. 2005. 208с.
9. Транскордонні хвороби тварин з основами стемпінг-ауту: Навчальний посібник / В.В. Недосєков, В.В. Мельник, В.В. Макаров. – Херсон: Грінь ДС, 2015. – 336 с.
10. Практикум із загальної епізоотології / В.П. Литвин, А.Ф. Євтушенко, М.Т. Радіонов, М.Г. Наконечна та ін.; За ред. В.П.
Литвина. К. 2003. 345 с
11. Медицина за Девідсоном: принципи і практика : посібник : пер. 23-го англ. вид. : у 3 т. Т. 1 / за ред. С. Г.
Ралстона, Я. Д. Пенмана, В. Дж. Стрекена, Р. П. Гобсона ; наук. ред. пер. В. Ждан, Л.Бабінець, Л. Пасієшвілі, В. Величко, Н.
Михайловська. К. : ВСВ «Медицина», 2020. 258 с.
12. Факторні хвороби сільськогосподарських тварин / В.П. Литвин, Л.В.Олійник, Л.Є. Корнієнко та ін. Біла Церква, 2002. 303 с.
13. Хронічні інфекційні хвороби тварин / Л.Є. Корнієнко, В.О. Бусол, В.В. Недосєков та ін; за ред. Л.Є. Корнієнка. Біла Церква, 2008. 348 с.

Додаткова література

1. Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль: навч. посібник / К.В. Юрко, В. М. Козько, Г. О. Соломенник. К. : ВСВ «Медицина», 2020. 296 с.
2. Калініна О.С., Панікар І.І., Скибіцький В.Г. Ветеринарна вірусологія. К. Вища освіта, 2004. 432с.
3. Довідник лікаря ветеринарної медицини / П.І. Вербицький, П.П. Достоєвський, В.О. Бусол та ін.; За ред. П.І. Вербицького, П.П. Достоєвського. К.: Урожай, 2004.
4. Практикум із загальної епізоотології / В.П. Литвин, А.Ф. Євтушенко, М.Т. Радіонов, М.Г. Наконечна та ін.; За ред. В.П. Литвина. К. 2003. 345 с.
5. Сапронозні інфекційні хвороби тварин / Л.Є. Корнієнко, В.В. Недосєков, В.О. Бусол та ін.: монографія. – За ред. Л.Є. Корнієнка, В.О. Бусола. – Біла Церква: Білоцерків. держ. аграр. у-т, 2010. – 306 с.
6. Сапронозні інфекційні хвороби тварин / Л.Є. Корнієнко, В.В. Недосєков, В.О. Бусол та ін.: монографія. – За ред.
Л.Є.  орнієнка, В.О. Бусола. – Біла Церква: Білоцерків. держ. аграр. у-т, 2010. – 306 с.
7. Транскордонні хвороби тварин з основами стемпінгауту: Навчальний посібник / В.В. Недосєков, В.В. Мельник, В.В. Макаров. – Херсон: Грінь ДС, 2015. – 336 с.
8. Методи обмеження життєдіяльності мікроорганізмів / Семанюк В.І., Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Захарів О.Я., Канюка О.І., Турко І.Б. За заг. ред. Д.Ф. Гуфрія, В.І. Семанюка. -Львів, 2007. 307с.
9. Infectious Diseases : textbook / O.A. Holubovska, M.A. Andreichyn, A.V. Shkurba et al. ; edited by O.A. Holubovska. Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. 664 p.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle  https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=253

Загальна та спеціальна хірургія, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Загальна ветеринарна хірургія / за ред. проф. Панька І.С. – Біла Церква, 2008. 324 с.
2. Петренко О.Ф. Хірургія ветеринарної медицини». – К.: Вища освіта, 2005. 399 с.
3. Хірургія ветеринарної медицини: навчальний посібник / М.О. Литвиненко, І.О. Литвиненко, Л.М. Литвиненко. – Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2021. 270 с.
4. Основи ветеринарної хірургії. Джолле Кірпенштейн, Герт Тер Хаар. / Пер. з англ. Науковий редактор Д.В. Бережний. 202. Sorry For Saying Sorry Media Inc., Lawrence KS, USA. 430 p.

Додаткова література

1. BSAVA Canine and Feline Abdominal Surgery. Second Edition. Edited by John M. Williams and Jacqui D. Niles. 2015. BSAVA. 394 р.
2. BSAVA Manual of Canine and Feline Head, Neck and Thoracic Surgery second edition. Edited by Daniel J. Brockman, David E. Holt and Gert ter Haar. 2018. 250 p.
3. Manual of Small Animal Soft Tissue Surgery. Karen M. Tobias. Wiley-Blackwell. 2010. 506 p.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=253

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин: Підручник / В. Ф. Галат, А. В. Березовський, М. П. Прус, Н. М. Сорока; За ред. В. Ф. Галата. К.: Вища освіта, 2003. 464 с.: іл.
2. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. Практикум: Навч. посіб-ник / В.Ф. Галат, А.В. Березовський, М.П. Прус, Н.М. Сорока. К.: Вища освіта, 2004. 238 с.: іл.

Додаткова література

1. Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин: навчальний посібник /О.М. Єрохіна. К. : Аграрна освіта, 2014. 431 c.
2.  Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин: навчально-методичний посібник. В. Ф. Галат, А. В. Березовський, В.Ю. Ткаченко. Вінниця, Нова Книга. 2007. 184 с.
3. Паразитарні та інфекційні хвороби м’ясоїдних тварин / Ю. Ю. Довгій, М. Л. Радзиховський, О.А. Дубова та ін. [2-ге вид., пер. і доп.]. – Житомир: Полісся, 2016. – 320 с: іл.
4. Veterinary parasitology / M.A. Taylor, R.L. Coop, R.L. Wall. 4th edition. 2016. 1035 p.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=251

 

 

Print Friendly, PDF & Email