Вибіркові освітні компоненти

 Функціональна біохімія, ОП “Фармація”, “Клінічна фармація”

Обов’язкова література

1. Підручник Функціональна біохімія. Н.О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк та ін. За ред. проф. Н. О. Сибірної (ЛНУ ім. Івана Франка: Львів, 2018, 644 с, Серія “Біологічні студії”.
2.Біохімія: підручник / за загальною редакцією проф. А.Л.Загайка, проф. К.В. Александрової – Х.: Вид-во: Форт, 2014. – 728 с.
3. Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. нац. підруч.для студ. вищ. мед. закл. IV рівня акредитації. Кн. 2 Біологічна хімія / Ю. І. Губський [та ін.] ; за ред. Ю. І. Губського, І. В. Ніженковської. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медициа, 2017. – 544 с.

Додаткова література

1. Функціональна біохімія: навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч.закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл./А.Л. Загайко, Л.М.Вороніна, М.В. Волощенко та ін. – Х.: НФаУ, 2010. – С. 58-70.
2. Молекулярні механізми міжклітинної комунікації : монографія за ред. проф. Г. О. Ушакової. – Дніпро: ЛІРА, 2018. – 216 с.
3. Прімова, Л.О. Біохімія нирок, нервової, м’язової та сполучної тканин: курс лекцій з біохімії для студ. денної форми навчання: навч. посіб. / Л.О. Прімова, І.Ю. Висоцький. – Суми: СумДУ,
2013. – 151 с.

4. Функціональна біохімія : методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувача вищої освіти / В. М. Кравченко, І. В. Сенюк, В. П. Филимоненко, О. А. Щербак. – Харків : НФаУ; 2023. – 37 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3078

2. Сайт кафедри біологічної хімії та ветеринарної медицини http://biochem.nuph.edu.
3. Бібліотека НФаУ http://lib.nuph.edu.ua

Біохімічна трансформація лікарських речовин в організмі, ОП “Фармація”

Обов’язкова література

1. Біохімія : підручник/за заг. ред. проф. А.Л. Загайка, проф. К.В. Александрової – Х. : Вид-во «Форт», 2014. – 728 с.
2. Губський, Ю. І. Біологічна хімія / Ю. І. Губський.– К. – В. : Нова книга, 2007. – 508 с.

Додаткова література

1. Біологічна і біоорганічна: у 2 кн.: Біологічна хімія / Ю.І. Губський, І.В. Ниженковська, М.М. Корда та ін.; за ред. Ю.І. Губського, І.В.Ниженковської. – 3-єВСВ «Медицина», 2021. -544 с.
2. Гонський, Я. І. Біохімія людини / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський. – Т. : Укрмедкнига, 2019. – 732 с.
3. Максимчук, Т. П. Біохімія людини / Т. П. Максимчук,– Т. : Укрмедкнига, 2001. – 736 с.
4. Скляров, О. Я. Біологічна хімія : підручник / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук. – Т. : ТДМУ, 2015. – 706 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3078

Біологія з основами генетики , ОП “Фармація”, “Технології парфумерно-косметичних засобів”

Обов’язкова література

1. Біологія з основами генетики [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / В. М. Кравченко [та ін.] ; НФаУ. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2006. – 191 с. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISBN 966-615-287-8. – ISBN 966-400-053-3 : 11.00 р. Рек. МОН України (лист № 14 / 8.2-556 від 02. 03. 2006 р.).
2. Біологія з основами генетики [Електронний ресурс] : практикум для здобувачів вищої освіти / Н. Ю. Селюкова [та ін.] ; НФаУ, Каф. ветеринарної медицини та фармації. – Електрон. текстові дан. – Харків : НФаУ, 2020. – 141 с. – Загол. з титул. екрана. – Бібліогр.: с. 139-140. – 00.00 Затв. на засіданні каф. Ветеринарної медицини та фармації НФаУ, протокол № 1 від 01 вересня 2020 р.
3. Медична біологія [Текст]: підруч. для мед. ВНЗ III-IV рівнів акредитації / В. П. Пішак [та ін.]; за ред.: В. П. Пішака, Ю. І. Бажора. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 608 с.: іл. – Бібліогр.: с. 607. – ISBN 978-966-382-149-8: 116.00 р. Затв. МОЗ України (лист № ФА 1.1-26-295 СУЯ НФаУ Редакція 02 Дата введення 01.09.2018 р. Стор. 16 із 16 145/37 від 22.03.2004 р.).
4. Медична біологія [Текст]: підруч. для мед. ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації / В. В. Барціховський, П. Я. Шерстюк. – К.: Медицина, 2011. – 312 с.: іл. – Бібліогр.: с. 306. – ISBN 978-617- 505-146-7.

Додаткова література

1. Пішак В.П., Черновська Н.В., Булик Р.Є., Захарчук О.І., Степанчук В.В., Кривчанська М.І. Медична біологія. Тестові завдання з коментарями. – Чернівці: Медуніверситет, 2011. – 227 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=253

Клітинна біологія, ОП “Фармація”, “Клінічна фармація”, “Технології парфумерно-косметичних засобів”,  “Технології фармацевтичних препаратів”, “Лабораторна діагностика”

Обов’язкова література

1. Медична біологія / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник. Вінниця: Нова книга, 2017. – 608 с.; іл.
2. Медична біологія: підручник (ЗНЗ І—ІІІ н. а.) / Ст. Ст. Барціховський, П. Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр., 2017. – 312 с.; іл.

Додаткова література

1. Медична біологія: посібник з практичних занять / О.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич, О.В. Костильов. — 2-е видання, 2020 р, 472 с.
2. Практикум з медичної біології: навчальний посібник (ВНЗ І— ІІІ р. а.) / Н.О. Саляк. — 3-є вид., переробл. і допов. 2017 р., 296 с.
3. Гістологія: підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології: 8-е видання: у 2 томах. Том 1 / Войцех Павліна, Майкл Г. Росс, 2021 р, 462 с.
4. Медична генетика: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.Й. Путинцева. — 2-е вид., переробл. та допов. 2008 р., 392 с.
5. Інфекційні хвороби: підручник / О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін. — 4-е видання, 2022 р, 464 с.
6. Інфекційні хвороби: підручник / В.М. Козько, Г.О. Соломенник, К.В. Юрко та ін., 2019 р., 319 с.
7. Медична паразитологія з ентомологією: навчальний посібник / В.М. Козько, В.В. М’ясоєдов, Г.О. Соломенник та ін., 2015 р., 336 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1622

Медична біологія, паразитологія та генетика, ОП “Клінічна фармація”

Обов’язкова література

1. Біологія з основами генетики [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / В. М. Кравченко [та ін.] ; НФаУ. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2006. – 191 с. – Бібліогр.: с. 189-190. 
2. Біологія з основами генетики [Електронний ресурс] : практикум для здобувачів вищої освіти / Н. Ю. Селюкова [та ін.] ; НФаУ, Каф. ветеринарної медицини та фармації. – Електрон. текстові дан. – Харків : НФаУ, 2020. – 141 с. – Загол. з титул. екрана. – Бібліогр.: с. 139-140. 
3. Медична біологія [Текст]: підруч. для мед. ВНЗ III-IV рівнів акредитації / В. П. Пішак [та ін.]; за ред.: В. П. Пішака, Ю. І. Бажора. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 608 с.: іл. – Бібліогр.: с. 607. 
4. Медична біологія [Текст]: підруч. для мед. ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації / В. В. Барціховський, П. Я. Шерстюк. – К.: Медицина,2011. – 312 с.: іл. – Бібліогр.: с. 306. 

Додаткова література

1. Пішак В.П., Черновська Н.В., Булик Р.Є., Захарчук О.І., Степанчук В.В., Кривчанська М.І. Медична біологія. Тестові завдання з коментарями. – Чернівці: Медуніверситет, 2011. – 227 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2885

Сучасні проблеми молекулярної біології, ОП “Клінічна фармація”

Обов’язкова література

1. Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О., Шмиголь І.В. Основи молекулярної біології (курс лекцій). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. БогданаХмельницького, 2013. – 255 с.
2. Молекулярна біологія: підручник / А.В. Сиволоб. К.:тВидавничо-поліграфічний центр. Київський університет., 2008. 384 с.

Додаткова література

1.Основи молекулярної біології: навчальний посібник / Г.О. Ушакова, І.Є. Соколова. Д., РВВ ДНУ, 2016. 200 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2045

2. Journal “Biopolymers and Cell” https://www.imbg.org.ua/uk/journals/bpc/
3. Journal of Biological Chemistry https://elifesciences.org/subjects/biochemistry-chemical- biology?gclid
4. Journal of-molecular-biology https://www.journals.elsevier.com/journal-of-molecular-biology
5. ScienceDirect. База журналів видавництва Elsevierт https://www.sciencedirect.com/science

Клінічна біохімія, ОП “Клінічна фармація”

Обов’язкова література

1. Клінічна біохімія : підручник / Д. П. Бойків [та ін.] ; за ред. О. Я. Склярова. – К. : Медицина, 2006. – 432 с.
2. Клінічна біохімія : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. фтів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІУ рівнів акредит. / О. П. Тимошенко [та ін.] ; за ред. О. П. Тимошенко. – К. : Професіонал, 2005. – 288 с.
3. Клінічна біохімія : метод. рек. для викладачів / В. М. Кравченко, А. Л. Загайко, Г. Б. Кравченко– Х. : НФаУ, 2019. – 37 с.

Додаткова література

1. Біологічна хімія : підручник / за загальною редакцією проф. А. Л. Загайка, проф. К. В. Александрової. – Х.: Вид-во «Форт», 2014. – С. 228 – 290.
2. Біохімічні показники в нормі та при патології : навч. довід. / Д. П. Бойків [та ін.] ; за ред. О. Я. Склярова. – К. : Медицина, 2007. – 320 с.
3. Загайко, А. Л. Метаболічний синдром : механізми розвитку та перспективи антиоксидантної терапії : монографія / А. Л. Загайко, Л. М. Вороніна, К. В. Стрельченко. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2007. – 216 с.
4. Мещишен, І. Ф. Клініко-біохімічні ситуаційні задачі / І. Ф. Мещишен, І. М. Яремій. – Ч. : Медик, 2005. – 84 с.
5. Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу : монографія / А. Л. Загайко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2010. – 272 с.
6. Клінічна біохімія : підручник / за заг. ред. Г. Г. Луньової. – К.: Атіка, 2013. – 1156 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=

Сучасні проблеми молекулярної біології, ОП “Клінічна фармація”, “Технології парфумерно-косметичних засобів”, “Технології фармацевтичних препаратів”

Обов’язкова література

1. Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О., Шмиголь І.В. Основи молекулярної біології (курс лекцій). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім.Богдана Хмельницького, 2013. – 255 с.
2. Молекулярна біологія: підручник / А.В. Сиволоб. К.: Видавничо-поліграфічний центр. Київський університет., 2008. 384 с.

Додаткова література

1.Основи молекулярної біології: навчальний посібник / Г.О. Ушакова, І.Є. Соколова. Д., РВВ ДНУ, 2016. 200 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2045

2.  Journal “Biopolymers and Cell” https://www.imbg.org.ua/uk/journals/bpc/
3. Journal of Biological Chemistry https://elifesciences.org/subjects/biochemistry-chemical- biology?gclid
4. Journal of-molecular-biology https://www.journals.elsevier.com/journal-of-molecular-biology
5. ScienceDirect. База журналів видавництва Elsevier https://www.sciencedirect.com/science 

Гістологія, цитологія та ембріологія, ОП “Технології парфумерно-косметичних засобів”

Обов’язкова література

1. Гістологія людини: підручник / О.Д. Луцик, А.Й. Іванова, К.С. Кабак, Ю.Б. Чайковський. – Київ: „Книга-плюс”, 2010. – 592 С. .
2. Гістологія, цитологія та ембріологія: Атлас: навч. посіб. / О.Ю. Степаненко, О. В. Мірошниченко, Л.О. Зайченко та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2020. – 152 с.
3. Основи гістології: навчально-методичний посібник / В.М. Кравченко, О.В. Павиченко. – Харків, НФаУ, 2009. – 220 с.

Додаткова література

1. Гістологія людини: підручник / О.Д. Луцик, А.Й. Іванова, К.С. Кабак, Ю.Б. Чайковський. – Київ: „Книга-плюс”, 2010. – 592 С. .
2. Гістологія, цитологія та ембріологія. У 3 кн. – Кн..1: Цитологія і загальна ембріологія: навч. посібник./ Е.Ф. Барінов, Ю.Б. Чайковський, О.Г. Ніколаєнко, та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 216 с.
3. Гістологія, цитологія та ембріологія. У 3 кн. – Кн..3, Ч. 2: Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів: навч. посібник./ Е.Ф. Барінов, Ю.Б. Чайковський, О.М. Сулаєва та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 472 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3567

Екологічна біохімія, ОП “Технології фармацевтичних препаратів” 

Обов’язкова література

1. Біохімія : підручник / за заг. ред. проф. А.Л. Загайка, проф. К.В. Александрової – Х. : Вид-во «Форт», 2014.–728 с.
2. Ісаенко В.М. Екологічна біохімія / Ісаенко В.М., Войціціький В.М., Бабенюк Ю.Д. [та ін.] // Навчальний посібник з курсу Екологічна біохімія. К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 86 с.
3. Губський, Ю. І. Біологічна хімія / Ю. І. Губський.– К. – В. : Нова книга, 2007. – 508 с.

Додаткова література

1.Екологічна біохімія : методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувача вищої освіти з освітньої компоненти / В. М. Кравченко, Д. В. Литкін, О. А. Щербак [та ін.]. – Харків : НФаУ, 2023. – 17 с.

2. Скляров, О. Я. Біологічна хімія : підручник / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук. – Т. : ТДМУ, 2014. – 702 с.
3. Функціональна біохімія : навч. посіб. для студ. вищого фарм. навч. закл. ІV рівня акредитації / А. Л. Загайко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2010. – 219 с.
4. Екологічна біохімія: навчальний посібник для студентів медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладів / за загальною редакцією проф. А.Л. Загайка – Х., 2005. – С. 6-101.
5. Environmental Biochemistry / by Erik Hamilton – Larsenand Keller Education, 2017. – 277 p.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle  https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1604

Молекулярна біологія в лабораторній медицині, ОП “Лабораторна діагностика”

Обов’язкова література

1. Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О., Шмиголь І.В. Основи молекулярної біології (курс лекцій). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім.Богдана Хмельницького, 2013. – 255 с.
2. Молекулярна біологія: підручник / А.В. Сиволоб. К.: Видавничо-поліграфічний центр. Київський університет., 2008. 384 с.

Додаткова література

1.Основи молекулярної біології: навчальний посібник / Г.О. Ушакова, І.Є. Соколова. Д., РВВ ДНУ, 2016. 200 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=5148

2.  Journal “Biopolymers and Cell” https://www.imbg.org.ua/uk/journals/bpc/
3. Journal of Biological Chemistry https://elifesciences.org/subjects/biochemistry-chemical- biology?gclid
4. Journal of-molecular-biology https://www.journals.elsevier.com/journal-of-molecular-biology
5. ScienceDirect. База журналів видавництва Elsevier https://www.sciencedirect.com/science 

Медична біологія, ОП “Лабораторна діагностика”

Обов’язкова література

1. Медична біологія / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник. Вінниця: Нова книга, 2017. – 608 с.; іл.
2. Медична біологія: підручник (ЗНЗ І—ІІІ н. а.) / Ст. Ст. Барціховський, П. Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр., 2017. – 312 с.; іл.

Додаткова література

1. Медична біологія: посібник з практичних занять / О.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич, О.В. Костильов. — 2-е видання, 2020 р, 472 с.
2. Практикум з медичної біології: навчальний посібник (ВНЗ І— ІІІ р. а.) / Н.О. Саляк. — 3-є вид., переробл. і допов. 2017 р., 296 с.
3. Гістологія: підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології: 8-е видання: у 2 томах. Том 1 / Войцех Павліна, Майкл Г. Росс, 2021 р, 462 с.
4. Медична генетика: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.Й. Путинцева. — 2-е вид., переробл. та допов. 2008 р., 392 с.
5. Інфекційні хвороби: підручник / О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін. — 4-е видання, 2022 р, 464 с.
6. Інфекційні хвороби: підручник / В.М. Козько, Г.О. Соломенник, К.В. Юрко та ін., 2019 р., 319 с.
7. Медична паразитологія з ентомологією: навчальний посібник / В.М. Козько, В.В. М’ясоєдов, Г.О. Соломенник та ін., 2015 р., 336 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2015

Біологічна хімія, ОП “Фізична терапія”

Обов’язкова література

1.Біохімія : підручник / за заг. ред. проф. А.Л. Загайка, проф. К. В. Александрової – Х.: Вид-во «Форт», 2014. –728 с.

Додаткова література

1.Біологічна хімія рухової активності : методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувача вищої освіти / В. М. Кравченко, О. А. Щербак, Г. В. Стороженко, І. В. Сенюк. – Харків : НФаУ, 2023. – 27 с.

2.Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. нац. підруч.для студ. вищ. мед. закл. IV рівня акредитації. Кн. 2 Біологічна хімія / Ю. І. Губський [та ін.] ; за ред. Ю. І. Губського, І. В. Ніженковської. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медициа, 2017. – 544 с.
3. Скляров, О. Я. Біологічна хімія : підручник / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук. – Т. : ТДМУ, 2014. – 702 с.
4. Гонський, Я. І. Біохімія людини / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський. – Т. : Укрмедкнига, 2013. – 744 с.
5. Губський, Ю. І. Біологічна хімія / Ю. І. Губський.– К. – В. : Нова книга, 2007. – 508 с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2794

Екологія у ветеринарній медицині, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. – К.: Знання, 2000. – 203 с.
2. Мазуркевич Т.А., Міськевич С.В. Лекції з ветеринарної екології. – К.,2013.– 145с.
3. Екологія у ветеринарній медицині (підручник) (Мазуркевич Т.А., Міськевич С.В., Стегней Ж.Г.). – К., ПП «Компринт», 2014. – 215с.
4. Екологія у ветеринарній медицині (навчальний посібник) (Мазуркевич Т.А., Міськевич С.В., Стегней Ж.Г.). – К., ПП «Компринт», 2014. – 206с.
5. Словник термінів і понять з дисципліни „Екологія у ветеринарній медицині” (Стегней Ж.Г., Мазуркевич Т.А., Міськевич С.В.). – К., Видавничий центр НУБіП України. – 2009. – 36с.
6. Міськевич С.В., Мазуркевич Т.А. Екологія у ветеринарній медицині. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів факультету ветеринарної медицини НУБіП України. – 2015. – 51с.

Додаткова література

1.Мазуркевич Т.А., Калиновська І.Г., Міськевич С.В. Ukranian – English dictionary with definition on ecology in veterinary medicine (second edition) [Українсько-англійський тлумачний словник з екології у ветеринарній медицині (друге видання)] – К., Видавничий центр НУБіП України. – 2011. – 43с.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3017

Зоологія, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Царик Й. В. Зоологія хордових: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / Й. В. Царик, І.С. Хамар, І. В. Дикий та ін. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 356 с.
2. Неведомська Є. О., Маруненко І. М., Омері І. Д. Зоологія [текст] навчальний посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. 290 с.
3. Мякушко С. А. Порівняльна анатомія хребетних тварин: навчальний посібник / С. А. Мякушко. — К.: «ВЕЧІР ПОНЕДІЛКА», 2019. — 336 с.

Додаткова література

1. Dean M. Varren. Small Animal Care Management. 4th ed. 2016. Cengage Learning. 705.
2. Мякушко С. А. Систематика ссавців: навчальний посібник / С.А. Мякушко. — К.: «ФОП Орлов І.Й.», 2019. —384 с.
3. Основи порівняльної анатомії та екології хордових тварин: навч. посіб. / Ю. В. Проценко, Л. В. Горобець, С. О. Лопарев – Київ, 2019. – 336 с. [Електронне видання].

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2884

Прикладна біологія з основами генетики тварин, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Царик Й. В. Зоологія хордових: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / Й. В. Царик, І.С. Хамар, І. В. Дикий та ін. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 356 с.
2. Неведомська Є. О., Маруненко І. М., Омері І. Д. Зоологія [текст] навчальний посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. 290 с.
3. Мякушко С. А. Порівняльна анатомія хребетних тварин: навчальний посібник / С. А. Мякушко. — К.: «ВЕЧІР ПОНЕДІЛКА», 2019. — 336 с.

Додаткова література

1. Dean M. Varren. Small Animal Care Management. 4th ed. 2016. Cengage Learning. 705.
2. Мякушко С. А. Систематика ссавців: навчальний посібник / С.А. Мякушко. – К.: «ФОП Орлов І.Й.», 2019. – 384 с.
3. Основи порівняльної анатомії та екології хордових тварин: навч. посіб. / Ю. В. Проценко, Л. В. Горобець, С. О. Лопарев – Київ, 2019. – 336 с. [Електронне видання].

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4953

Етика і деонтологія у медичній ветеринарії, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Панько І.С. Професійна етика лікаря ветеринарної медицини, Біла Церква, 2006. – 271 с.
2. Панько І.С. Професійна етика лікаря ветеринарної медицини, Київ, “Урожай”, 1998. – 240 с.

Додаткова література

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3566

2. Закон України «Про ветеринарну медицину»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12
3. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-2015-%D0%BF
4. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-2018-%D0%BF
5. Сайт Word Organization for Animal Health: http://www.oie.in

Нутриціологія тварин, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Годівля сільськогосподарських тварин: конспект лекцій для студентів факультету ветеринарної медицини. І.І. Ібатуллін, Ю.О. Панасенко, І.П. Чумаченко, М.Я. Кривенок. Київ, НАУ, 2003. 249 с.
2. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин; за ред. Ібатулліна І.І., Жукорського О.М. НААН, 2016. – 300 с.
3. Карунський О.Й. Годівля сільскогосподарських тварин та хутрових звірів: опорний конспект лекцій. Одеса, ОДАУ, 2019. 135 с.
4. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин: навчальний посібник. Ібатуллін І.І., Мельник Ю.Ф., Отченашко В.В. та ін.; під ред. академіка НААН України І.І. Ібатулліна. – К.: 2015. – 422 с.

Додаткова література

1. Guoyao Wu. Principles of Animal Nutrition. 2018 by Taylor & Francis Group, LLC. 272 p.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3565

Професійна етика лікаря ветеринарної медицини, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Панько І.С. Професійна етика лікаря ветеринарної медицини, Біла Церква, 2006. – 271 с.
2. Панько І.С. Професійна етика лікаря ветеринарної медицини, Київ, “Урожай”, 1998. – 240 с.

Додаткова література

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4978

Харчування тварин, ОП “Хвороби дрібних домашніх тварин”

Обов’язкова література

1. Годівля сільськогосподарських тварин: конспект лекцій для студентів факультету ветеринарної медицини. І.І. Ібатуллін, Ю.О. Панасенко, І.П. Чумаченко, М.Я. Кривенок. Київ, НАУ, 2003. 249 с.
2. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин; за ред. Ібатулліна І.І., Жукорського О.М. НААН, 2016. – 300 с.
3. Карунський О.Й. Годівля сільскогосподарських тварин та хутрових звірів: опорний конспект лекцій. Одеса, ОДАУ, 2019. 135 с.
4. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин: навчальний посібник. Ібатуллін І.І., Мельник Ю.Ф., Отченашко В.В. та ін.; під ред. академіка НААН України І.І. Ібатулліна. – К.: 2015. – 422 с.

Додаткова література

1. Guoyao Wu. Principles of Animal Nutrition. 2018 by Taylor & Francis Group, LLC. 272 p.

Актуальні електронні інформаційні ресурси

1. Система дистанційного навчання Moodle https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4977

 

Print Friendly, PDF & Email